Monday, December 5, 2022
Cau a dirwyo tafarndai am dorri rheolau Covid-19  / Pubs closed and fined for breaching Covid-19 rules

Cau a dirwyo tafarndai am dorri rheolau Covid-19 / Pubs closed and fined for breaching Covid-19 rules

MAE dau safle trwyddedig yn Sir Gaerfyrddin wedi cael dirwy o £1,000 am aros ar agor y tu hwnt i’r amser cau presennol, sef 10.20pm.

Rhoddwyd yr hysbysiadau cosb benodedig i weithredwyr y Coopers Arms yn y Betws a Chlwb Rygbi’r Betws am dorri’r rheoliadau Covid-19 presennol.

Mae swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymweld â thua 200 o leoliadau trwyddedig yn ystod y pythefnos diwethaf i weld a ydynt yn cydymffurfio â’r rheoliadau ac i gynnig y cyngor angenrheidiol.

Yn ogystal â chyhoeddi dau hysbysiad cosb benodedig, bu’n rhaid i’r cyngor gymryd camau i gau tri safle lle’r oedd diffygion sylweddol o ran mesurau diogelwch i sicrhau bod eu cwsmeriaid yn ddiogel, sef y Biddulph Arms yn Stryd Newydd, Llanelli; y Greenfield Inn, Llanelli; a’r Wheaten Sheaf yn Abergwili.

Bydd yn rhaid iddynt yn awr ddangos amryw o welliannau cyn y caniateir iddynt ailagor.

Mae nifer o safleoedd eraill wedi cael hysbysiadau gwella, a bydd y swyddogion yn ymweld â nhw eto, ond mae’r mwyafrif llethol o fusnesau’n gweithredu’n dda ac wedi cael eu canmol am eu hymdrechion.

Bydd swyddogion y cyngor yn parhau i ymweld yn rhagweithiol â safleoedd trwyddedig a safleoedd busnes, gan gynnig cymorth yn benodol yng ngoleuni’r cyfyngiadau newydd ar y diwydiant lletygarwch sy’n dod i rym yng Nghymru am 6pm ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

Bydd y rheoliadau newydd yn golygu na all tafarndai, bwytai a chaffis weini alcohol a bydd yn rhaid iddynt gau i gwsmeriaid erbyn 6pm a dim ond aros ar agor yn hwyrach i werthu cludfwyd neu ddiodydd nad ydynt yn alcoholig sydd i’w hyfed oddi ar y safle.

Rhaid i sinemâu, canolfannau bowlio, neuaddau bingo, amgueddfeydd ac orielau hefyd gau o ddydd Gwener.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr aelod o’r bwrdd gweithredol dros ddiogelu’r cyhoedd a gorfodaeth: “Mae hwn yn gyfnod eithriadol o anodd i’n diwydiant lletygarwch, yn enwedig yng ngoleuni’r rheoliadau newydd sy’n dod i rym ddydd Gwener.

“Mae ein swyddogion wedi bod yn gweithio’n eithriadol o galed i gefnogi’r diwydiant ac rwyf am ddiolch i’r rhan fwyaf o fusnesau am wneud pob ymdrech i ofalu am eu cwsmeriaid a’u staff.

“Wedi dweud hynny, mae wedi bod yn siomedig gweld nifer fach ohonynt yn anwybyddu’r rheolau’n ddi-hid neu’n fwriadol ac yn rhoi eu cwsmeriaid mewn perygl wrth wneud hynny.

“Rydym wedi’i gwneud yn glir iawn o’r dechrau, lle gwelwn nad yw safleoedd yn cyflawni’r safonau o bell ffordd, a lle nad yw safleoedd yn gweithredu o fewn y rheolau, y byddwn yn gweithredu ar unwaith – peidied neb â chamgymryd.

“Yn ogystal â sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cyfarfod a chymdeithasu’n ddiogel, mae’n rhaid i ni hefyd sicrhau chwarae teg i bob busnes y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn ymdrechu’n galed i fodloni’r rheoliadau.”

Mae pryderon difrifol am ledaeniad Covid-19 yn Sir Gaerfyrddin, ac mae ysbytai a chartrefi gofal lleol bellach wedi’u heffeithio’n helaeth.

Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn glir y dylid lleihau nifer yr achlysuron cymdeithasol.

Mae’n rhaid i leoliadau lletygarwch, gan gynnwys safleoedd trwyddedig fel tafarndai, clybiau a bwytai, sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cadw pellter cymdeithasol yn ddiogel bob amser ac mae’n rhaid i arferion glanhau llym fod ar waith.

Gall pobl gyfarfod mewn grwpiau o bedwar ar y mwyaf, ond os ydynt o wahanol aelwydydd dylid gwneud pob ymdrech i gadw pellter cymdeithasol.

Rhaid darparu gwasanaeth bwrdd ac ni chaniateir i unrhyw gwsmeriaid ymgynnull o amgylch y bar. Rhaid i gwsmeriaid aros yn eu sedd a gwisgo gorchudd wyneb bob amser heblaw pan fyddant yn eistedd.

Rhaid gwirio a chofnodi manylion cyswllt pob cwsmer fel rhan o’r gweithdrefnau Profi, Olrhain, Diogelu.

Anogir unrhyw berchennog busnes neu landlord sy’n ansicr ynghylch y rheolau i sicrhau eu bod yn gwybod ac yn deall y rheoliadau – maent ar gael ar-lein: www.llyw.cymru.

Mae rhagor o wybodaeth, cyngor am gamau i’w cymryd ac adnoddau y gellir eu lawrlwytho am ddim ar gael ar y wefan www.sirgar.llyw.cymru lle gall busnesau hefyd gofrestru i dderbyn y newyddion busnes diweddaraf yn rheolaidd.

TWO licensed premises in Carmarthenshire have been handed £1,000 fines for staying open beyond the current 10.20pm closing time.

The operators of the Coopers Arms in Betws and Betws RFC were issued with the fixed penalty notices for breaching the current Covid-19 regulations.

Around 200 licensed venues have been visited by Carmarthenshire County Council officers in the last fortnight to check for compliance with regulations and to offer necessary advice.

As well as issuing two FPNs, the council has had to take action to close three premises where there were significant shortfalls in measures to ensure the safety of their customers.

They were the Biddulph Arms in New Street, Llanelli; the Greenfield Inn, Llanelli, and the Wheaten Sheaf in Abergwili.

They will now have to demonstrate a range of improvements before being allowed to re-open.

Several other premises have been served improvement notices, and will be re-visited, but the vast majority of businesses are operating well and have been commended for their efforts.

Council officers will continue making proactive visits to licensed and business premises, particularly offering support in light of new restrictions on the hospitality industry coming into force in Wales at 6pm on Friday, December 4.

The new regulations will mean pubs, restaurants and cafes cannot serve alcohol and will have to close to customers by 6pm, only being permitted to stay open later for takeaways of food or non-alcoholic drinks.

Cinemas, bowling alleys, bingo halls, museums and galleries must also close from Friday.

Cllr Philip Hughes, Executive Board Member for public protection and enforcement, said: “This is an exceptionally difficult time for our hospitality industry, in particular in light of the new regulations that come into force on Friday.

“Our officers have been working incredibly hard to support the industry and I want to thank the majority of businesses for making every effort to look after their customers and staff.

“That said, it has been disappointing to see a small number either recklessly or purposely ignoring the rules and by doing so, putting their customers at risk.

“We have made it very clear from the start that where we see premises falling significantly short of the standards, and where there are premises that are not operating within the rules, we will not hesitate to take action – make no mistake about it.

“As well as ensuring customers can meet and socialise safely, we must also ensure a level playing field for all businesses – most of which are trying hard to meet the regulations.”

There are serious concerns about the spread of Covid-19 in Carmarthenshire, with local hospitals and care homes now heavily impacted.

Welsh Government regulations make it clear that social gatherings should be minimised.

Hospitality venues, including licensed premises such as pubs, clubs and restaurants, must ensure that customers can safely social distance at all times and strict cleansing routines must be in place.

People can meet in maximum groups of four, but if they are from different households every effort should be made to support social distancing.

Table service must be provided, with no customers allowed to congregate around the bar. Customers must remain seated, and wear a face covering at all times other than when they are seated.

Contact details of all customers must be checked and recorded as part of Test, Trace, Protect procedures.

Any business owner or landlord unsure of the rules is urged to check they know and understand the regulations – they are available online at www.gov.wales.

Further information, advice about steps to take and free downloadable resources are available on www.carmarthenshire.gov.wales where businesses can also sign up to receive regular business news updates.

 

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: