Angen rhagor o ofalwyr maeth yn Sir Gaerfyrddin : More foster carers needed in Carmarthenshire

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar fwy o bobl yn y sir i ystyried maethu. Mae angen cannoedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn yng Nghymru i ofalu am blant o bob oedran, yn enwedig grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant hŷn a phobl ifanc, plant ag anghenion ychwanegol, a phlant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches. Mae'r galw newydd yn cael ei wneud i gyd-fynd â Phythefnos Gofal Maeth (10-24 Mai) - sef ymgyrch recriwtio a chodi ymwybyddiaeth genedlaethol gan y Rhwydwaith Maethu. Mae hefyd yn dilyn blwyddyn heriol o ran y pandemig coronafeirws, lle mae angen cymorth ar lawer o blant a phobl ifanc ledled Cymru yn fwy nag erioed o'r blaen. I gefnogi Pythefnos Gofal Maeth, gofynnir i bobl ledled Sir Gaerfyrddin roi lamp yn eu ffenestr flaen ddydd Iau (20 Mai) i 'daflu goleuni' ar y gwaith sy'n cael ei wneud gan ofalwyr maeth yr Awdurdod Lleol ac i ddathlu eu hymdrechion i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc. Bydd adeiladau ledled Cymru, gan gynnwys Neuadd y Sir a Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin, Theatr y Ffwrnes yn Llanelli a Theatr y Glowyr yn Rhydaman hefyd yn cael eu goleuo'n oren i dynnu sylw at y gwaith arbennig y maent yn ei wneud. Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Wasanaethau Plant: "Mae gofalwyr maeth yn rhoi cymorth, cariad a sefydlogrwydd o ddydd i ddydd i blant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gyda'u teuluoedd biolegol. "Er bod llawer ohonom efallai wedi bod yn anhapus ynglŷn â threulio'r rhan fwyaf o'r flwyddyn ddiwethaf gartref, ni all rhai pobl ifanc ond dychmygu cael yr ymdeimlad o ddiogelwch a chysur y mae ein cartref wedi ei roi i ni." Yn syml iawn, mae'n rhywbeth a all ymddangos y tu hwnt i gyrraedd rhai plant a phobl ifanc. Mae gan lawer o bobl yn Sir Gaerfyrddin ystafelloedd sbâr a allai fod yn lloches, gan drawsnewid bywyd plentyn a sicrhau ei fod yn ffynnu." Os ydych yn credu y gallech wneud gwahaniaeth drwy ddod yn ofalwr maeth yn Sir Gaerfyrddin, ewch i https://maethu.canolbarthagorllewin.cymru/carmarthenshire/. Nid oes angen i chi fod mewn perthynas, yn briod neu'n berchen ar eich cartref eich hun i ddod yn ofalwr maeth.

Ymunwch â Phanel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys fel aelod annibynnol : Join the Dyfed-Powys Police and Crime Panel as an independent member

MAE Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn chwilio am ddau aelod i ymuno â'r panel i gefnogi a herio Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys. Mae'r Panel yn cynnwys aelodau a enwebwyd gan Gynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys ynghyd ag o leiaf ddau aelod annibynnol. Mae cyfleoedd bellach wedi codi i ddau aelod annibynnol ymuno â'r Panel i gyflawni rolau statudol allweddol a fydd yn helpu'r Comisiynydd i gyflawni ei rôl yn effeithiol. Bydd disgwyl i'r Aelodau fynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd yn ogystal â chymryd rhan yn broses o wneud penderfyniadau, creu adroddiadau a gwneud argymhellion i'r Comisiynydd. Byddant yn adolygu drafft o Gynllun Heddlu a Throseddu blynyddol y Comisiynydd a'r gyllideb ddrafft flynyddol, yn adolygu ac yn craffu ar ei benderfyniadau a'i weithredoedd, ac, os oes angen, yn adolygu'r bwriad i benodi neu i ddiswyddo'r Prif Gwnstabl ac uwch benodiadau eraill yr heddlu. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos y gallant gymryd ymagwedd gytbwys a gwrthrychol at gefnogi'r Panel a'r Comisiynydd, gwneud penderfyniadau strategol a gwybodus, a dehongli a chwestiynu gwybodaeth ariannol, ystadegol a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â pherfformiad. Bydd angen iddynt hefyd weithredu fel 'cyfaill beirniadol', gan herio safbwyntiau neu gynigion ar gyfer newid yn adeiladol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 31 Mai, a bydd penodiadau i'r Panel yn cael eu gwneud tan 31 Hydref, 2024. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.panelheddluathroseddudp.cymru  
English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright