Saturday, January 28, 2023
Carmarthenshire YFC holds AGM

Carmarthenshire YFC holds AGM

CARMARTHENSHIRE YFC’s Annual meeting was held at Pontargothi Hall. Prior to the start of the meeting a cheque of £1200 was presented to Tir Dewi by last years’ County Chairman; Miss Carys Thomas following the Carol Service in December and the Gymanfa Ganu that was held during the summer. A cheque of £11,150 was also presented to the DPJ Foundation by the County Ambassadors and Chairman. This money was raised between a Turkey Bingo evening, Fun and games night and also the Welsh Three Peaks challenge at the start of Summer.

Mr Iestyn Owen, Capel-Arthne YFC was elected as County chair for 2019-2020 with Mr Hefin Evans, Capel Iwan YFC elected as vice-chair for the year. Congratulations to them. Thank you very much to Miss Carys Thomas for her work over the past year as chair of the county. Aled Thomas, Dyffryn Cothi YFC was elected as Chairman of the Activities Committee, with Sion Evans, Llanllwni YFC Vice-chairman. Elin Childs, Llanfynydd YFC was elected as the Finance Committee Chairman and Sian Williams, Llangadog YFC Vice-chairman of the committee.

Mrs Jean Lewis was re-elected as president of the county with Mr Elfyn Davies being re-elected as Vice-president. Congratulations to them and we are sure that both will continue to support the County events over the year.

During the annual meeting Penybont Young Farmers Club was announced as winners of the John and Hazel James Cup for the club with the highest points in county competitions for 2018-19 for the second time on the trot. Llanfynydd Young Farmers Club and Penybont Young Farmers also received the Elfyn Richards Memorial Cup for the club with the highest points in Welsh and English public speaking competitions for 2018-19.

Cyfarfod Blynyddol C.Ff.I Sir Gâr

Nos Fercher, 25ain o Fedi, cynhaliwyd cyfarfod blynyddol Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn Neuadd Pontargothi. Cyn dechrau’r cyfarfod, cyflwynwyd siec o £1200 i Dir Dewi gan Gadeirydd y Sir am y flwyddyn ddiwethaf; Miss Carys Thomas yn dilyn y Noson Garolau yn Rhagfyr 2018 a’r Gymanfa Ganu yn ystod yr haf. Cyflwynwyd siec o £11,150 hefyd i’r DPJ Foundation gan Lysgenhadon a Chadeirydd y Sir. Codwyd y swm yma drwy noson Twrci Bingo, Noson hwyl a gemau a hefyd sialens y tri chopa Cymru nol ar ddechrau’r haf..

Mr Iestyn Owen, C.Ff.I Capel-Arthne cafodd ei hethol yn Gadeirydd Sir am 2019-2020 gyda Mr Hefin Evans, C.Ff.I Capel Iwan yn Is-gadeirydd am y flwyddyn. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Diolch yn fawr iawn i Miss Carys Thomas am ei gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf fel Cadeirydd y Sir. Hefyd yn y cyfarfod, cafodd Aled Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi ei hethol yn Gadeirydd Gweithgareddau, a Siôn Evans, C.Ff.I Llanllwni yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor. Elin Childs, C.Ff.I Llanfynydd bydd Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid gyda Sian Williams, C.Ff.I Llangadog yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor.

Mrs Jean Lewis gafodd ei ail-ethol fel Llywydd y Sir gyda Mr Elfyn Davies yn cael ei ail-ethol fel Is-lywydd. Llongyfarchiadau iddynt hwy ac rwy’n siŵr bydd y ddau yn parhau i gefnogi gweithgareddauMudiad yn y Sir dros y flwyddyn nesaf.

Yn ystod y cyfarfod blynyddol cyhoeddwyd Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont yn enillwyr o Gwpan John a Hazel James am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau’r Sir am y flwyddyn 2018-19 a hynny am yr ail flwyddyn o’r bron.

Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd a Chlwb Ffermwyr Ifanc Penybont oedd yn derbyn Cwpan coffa Elfyn Richards am y clwb gyda’r pwyntiau uchaf yng nghystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg a Saesneg am 2019-2020 hefyd.

 

Images provided by: Erthygl

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: