BYDD dau ysbyty maes dros dro a sefydlwyd mewn ymateb i’r pandemig COVID-19 yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu dychwelyd i’r awdurdod lleol ar ôl i’w gontract gyda’r bwrdd iechyd ddod i ben.

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhoi Ysbyty Enfys Llanelli ac Ysbyty Enfys Caerfyrddin yn ôl i Gyngor Sir Caerfyrddin, a bydd rhan o Ysbyty Enfys Caerfyrddin yn cael ei roi o’r neilltu er mwyn cadw gwelyau rhag ofn y bydd achosion o’r coronafeirws yn cynyddu eto.

Mae’n golygu y bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i ddychwelyd y lleoliadau i’w defnydd gwreiddiol fel dwy o ganolfannau hamdden mwyaf y cyngor.

Er bod safle Llanelli yn cael ei ddigomisiynu’n llawn, bydd rhan fach o seilwaith ysbyty Canolfan Hamdden Caerfyrddin yn cael ei chadw rhag ofn y bydd ei hangen eto yn y dyfodol.

Bwriedir i gyfleusterau hamdden ddechrau ailagor i’r cyhoedd yn raddol ar gyfer mis Hydref – bydd manylion penodol yn cael eu rhannu’n uniongyrchol â’r aelodau a bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu ar wefan Chwaraeon a Hamdden Actif a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae gwaith gwella i’r maes parcio, y cyrsiau tenis a’r trac athletau wedi ailddechrau yng Nghaerfyrddin a bwriedir cwblhau’r gwaith hwn hefyd ar gyfer dyddiad ailagor ym mis Hydref.

Nid oes penderfyniadau terfynol wedi’u gwneud eto ynghylch dau ysbyty maes dros dro arall yn Llanelli, sef Ysbyty Enfys Selwyn Samuel ac Ysbyty Enfys Scarlets, er bod y bwrdd iechyd yn cynnal trafodaethau ynghylch cadw rhai o welyau yn y lleoliadau hyn os bydd angen.

Rhoddodd Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Llanelli a Pharc y Scarlets eu cyfleusterau i gefnogi’r GIG ym mis Ebrill wrth i’r wlad baratoi ar gyfer effaith pandemig byd-eang Covid-19.

Bu’r contractwyr a gomisiynwyd gan y cyngor sir yn gweithio’n ddiflino i newid y ganolfan hamdden, canolfan bowlio a digwyddiadau dan do a stadiwm rygbi i ddarparu gwelyau ychwanegol i’r GIG mewn tair wythnos yn unig.

Oherwydd y cyfyngiadau symud a roddwyd ar waith gan y Llywodraeth i atal lledaeniad y feirws, dim ond un o’r ysbytai maes a gafodd ei ddefnyddio yn y diwedd.

Defnyddiwyd Ysbyty Enfys Caerfyrddin gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ofalu am nifer fach o gleifion a oedd yn gwella o driniaeth feddygol nad oeddent yn gysylltiedig â Covid i leihau’r straen ar Ysbyty Glangwili gerllaw wrth iddo ailddechrau gofal rheolaidd i gleifion.

For More Great News Stories Click The Banner

Dywedodd Jake Morgan, Cyfarwyddwr Cymunedau a Dirprwy Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth agos â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i’w gefnogi wrth iddo reoli’r galw cynyddol am ofal y GIG. Fodd bynnag, rydym yn falch eu bod bellach mewn sefyllfa i ddychwelyd dau o’r ddau ysbyty dros dro a ddarparwyd gennym yn sir Gaerfyrddin.

“Cyn bo hir byddwn yn dechrau gwaith i’w defnyddio fel canolfannau hamdden unwaith eto. Mae cynlluniau gweithredu cadarn ar waith os bydd eu hangen yn y dyfodol.”

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

“Bydd ein haelodau a’n trigolion lleol yn falch o weld y canolfannau hamdden hyn yn cael eu defnyddio unwaith eto. Hoffwn ddiolch i bobl am eu hamynedd a’u dealltwriaeth, ac am eu cefnogaeth barhaus i’n GIG drwy’r pandemig.

“Wrth gwrs, rydym yn dal i frwydro yn erbyn y feirws hwn – nid yw wedi diflannu – ac er y gallwn fod yn ddiolchgar nad oedd yr ysbytai dros dro hyn yn cael eu defnyddio i raddau helaeth, mae’n hanfodol bwysig ein bod yn parhau i gymryd rhagofalon ychwanegol i atal lledaeniad pellach gymaint ag y gallwn.”

Ychwanegodd Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gweithredol Bwrdd Iechyd Hywel Dda:

“Yn gyntaf hoffem ddiolch yn fawr am ymdrechion ein cydweithwyr a’n partneriaid mewn awdurdodau lleol, busnesau preifat, contractwyr a’n staff ein hunain.  Roedd y ffordd y daeth pawb at ei gilydd i ddarparu’r ysbytai maes hyn mewn cyfnod mor fyr yn gynharach yn y flwyddyn yn anhygoel, ac ar ran y bwrdd iechyd rwyf am ddiolch yn fawr i bawb am wneud i hyn ddigwydd yng nghanol pandemig byd-eang difrifol iawn.

“O’r dechrau, yr her fwyaf yr ydym ni a’n partneriaid wedi’i hwynebu oedd yr angen i gydbwyso iechyd a llesiant cyhoeddus ein cymunedau â’r angen i’n cymdeithas a’n heconomi ddychwelyd at fath o normalrwydd, ac fel bwrdd iechyd rydym yn falch bod ein cynlluniau a’n hymateb parhaus i COVID-19 wedi ein galluogi i fod yn gadarn ac yn hyblyg.

“Ar yr un pryd, rhaid i ni bwysleisio nad yw’r feirws hwn wedi diflannu, a’n bod yn parhau i fod ar lefel uchel o barodrwydd er mwyn i ni allu ddarparu gwelyau’n gyflym ar fyr rybudd mewn sawl ardal os oes angen, yn enwedig wrth i ni agosáu at yr adeg gritigol ar ddechrau’r hydref a’r gaeaf.”

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online