19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Canolfannau Ailgylchu Sir Gâr yn ail-agor drwy apwyntiad yn unig

BYDD Cyngor Sir Caerfyrddin yn ail-agor ei bedair Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref o’r wythnos nesaf ymlaen (wythnos yn dechrau 26 Mai) – ond dim ond i drigolion Sir Gaerfyrddin sydd eisoes wedi trefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Gellir gwneud apwyntiadau drwy ffurflen archebu ar-lein ar sail y cyntaf i’r felin. Mae hyn er mwyn sicrhau bod nifer yr ymwelwyr â’r safle ar unrhyw adeg yn cael ei reoleiddio er diogelwch y staff a’r cyhoedd. Ni fydd unrhyw un sy’n cyrraedd y safle heb apwyntiad yn cael mynediad.

I ddechrau, bydd apwyntiadau ar gael am un wythnos ar y tro. Bydd yr apwyntiadau yn mynd yn fyw bob dydd Iau am 8.30am, gan ddechrau o ddydd Iau, 21 Mai. Bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n barhaus a bydd unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’r system yn cael eu postio ar wefan y cyngor neu ar ei dudalennau Facebook a Twitter.

Bydd Trostre a Nant-y-caws ar agor saith diwrnod yr wythnos a bydd safleoedd Hendy-gwyn ar Daf a Wernddu yn Rhydaman ar agor rhwng dydd Mercher a dydd Sul.

Bydd ychydig llai na 4,000 o apwyntiadau ar gael ar draws y pedair canolfan ailgylchu bob wythnos. Bydd hyn yn cael ei adolygu’n gyson. Er mwyn sicrhau ei fod yn deg i bawb, bydd preswylwyr yn gallu gwneud un apwyntiad y mis i ddechrau.

Mae hyn yn berthnasol i ganolfannau ailgylchu Sir Gaerfyrddin yn unig. Mae’n bosibl y bydd awdurdodau lleol cyfagos yn gweithredu’n wahanol. Cynghorir trigolion i gadw golwg ar wefan y Cyngor a’i ffrydiau cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Anogir trigolion i sicrhau eu bod yn ymweld â’r canolfannau ailgylchu dim ond os yw’n daith hanfodol – h.y. mae’r gwastraff yn peri pryder o ran diogelwch neu iechyd y cyhoedd, neu ni ellir ei gasglu wrth ymyl y ffordd drwy’r casgliadau gwastraff ac ailgylchu arferol.

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd mesurau cadw pellter cymdeithasol llym ar waith yn y canolfannau ailgylchu ac mae’n rhaid dilyn y mesurau hyn bob amser. Er diogelwch, ni fydd staff yn helpu trigolion i ddadlwytho unrhyw nwyddau yn ystod y cyfnod hwn felly mae trigolion yn cael eu hannog i sicrhau eu bod yn gallu dadlwytho unrhyw ddeunyddiau eu hunain. Caniateir i hyd at ddau berson (o’r un cartref) fynd allan o’r car i ddadlwytho eitemau trwm/mawr. Os na chydymffurfir â rheolau’r safle a’r mesurau cadw pellter cymdeithasol, bydd yn rhaid i’r Cyngor ail-werthuso’r sefyllfa ac efallai y caiff ei orfodi i gau’r canolfannau unwaith eto.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Hoffwn ddiolch i drigolion am storio eu gwastraff mewn modd cyfrifol ers i ni orfod cau ein canolfannau ailgylchu oherwydd y Coronafeirws. Rwy’n gwybod bod llawer o bobl wedi bod yn aros yn amyneddgar i’r canolfannau ailgylchu ail-agor, ond dim ond yn unol â chyngor y Llywodraeth y gallem wneud hynny a dim ond ar ôl i ni gwblhau’r mesurau rheoli cywir i ganiatáu i’r canolfannau gael eu hail-agor yn ddiogel ac yn synhwyrol.

“Byddwn yn gofyn i drigolion fod yn amyneddgar, yn enwedig yn ystod yr wythnosau cyntaf hyn, wrth i ni ailddechrau’r gwasanaeth ac wrth i ni barhau i fod yn y pandemig hwn. Rydym yn gwybod y bydd llawer o bobl am wneud apwyntiad, ond dim ond y rhai hynny na allant storio eu gwastraff yn ddiogel gartref neu gael gwared ar wastraff drwy ein casgliadau ymyl y ffordd y dylai gwneud apwyntiad. Bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu’n gyson, yn enwedig yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf. Mae diogelwch ein staff a’n trigolion yn hanfodol bwysig. Diolch am eich cydweithrediad parhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

Mae’r rheolau arferol yn berthnasol o ran prawf adnabod bod y trigolion yn dod o Sir Gaerfyrddin a hawlenni cerbydau. Gellir dod o hyd i’r wybodaeth hon ar y tudalennau ailgylchu, biniau a sbwriel ar wefan y Cyngor.

Bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu postio ar dudalennau newyddion a chyfryngau cymdeithasol y Cyngor.

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: