19th June 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Canmoliaeth i ymdrechion gwirfoddolwyr ysbytai maes Sir Gâr, am recriwtio 360 mewn 24 awr

MAE’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, wedi canmol gwirfoddolwyr yng Nghymru ac wedi annog eraill i ymuno â nhw, gan y bydd angen eu cymorth yn fwy nag erioed yn ystod y misoedd nesaf.

Mae’r alwad yn dod wedi i fwy na 360 o bobl gynnig helpu Cyngor Sir Caerfyrddin i osod dodrefn ac offer ym mhedwar ysbyty maes y sir. Roedd hyn dim ond 24 awr ar ôl i’r apêl am wirfoddolwyr fynd yn fyw drwy Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) ar wefan Gwirfoddoli Cymru a phlatfform cysylltu Sir Gâr  (connect2carmarthenshire.org.uk platform).

Cafodd (Connect2Carmarthenshire) ei greu i gysylltu pobl sy’n cynnig cymorth â phobl y mae angen cymorth arnynt, fel rhan o ymgyrch SirGâredig – Rhannu Caredigrwydd Sir Gâr.

Mae gwirfoddoli yng Nghymru yn digwydd ar bob lefel. Ar lefel genedlaethol, mae dros 30,000 o bobl wedi ymuno drwy wefan Gwirfoddoli Cymru, sef 16,000 yn rhagor ers 1 Mawrth, ac ar lefelau rhanbarthol, lleol a chymunedol, mae miloedd yn rhagor yn cefnogi eu trefi, eu pentrefi a sefydliadau gwirfoddol yn eu cymunedau.

O ganlyniad, mae Cymru yn llwyddo i adeiladu cronfa o wirfoddolwyr a fydd yn gallu parhau i gefnogi pobl drwy’r cyfnod o dan gyfyngiadau symud ac wedyn.

Mae’r ffaith bod gan Gymru boblogaeth fawr o bobl hŷn, a daearyddiaeth sy’n gymysgedd o gymunedau bach ac ardaloedd poblog iawn, yn golygu bod yn rhaid inni fynd ati mewn ffordd unigryw i drefnu ein gwirfoddolwyr, gan ganolbwyntio ar anghenion a seilwaith lleol.

Bydd yr angen yng Nghymru am y gronfa hon o wirfoddolwyr, sy’n barod i helpu ar lefelau lleol, rhanbarthol, a chenedlaethol, yn fwy nag erioed o’r blaen yn ystod y misoedd nesaf, yn enwedig wrth i bobl, sydd wedi bod yn gwirfoddoli tra bônt ar ffyrlo, ddychwelyd i’w gwaith.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog, Jane Hutt:

“Mae haelioni pobl Cymru yn ysbrydoliaeth ac mae wedi fy syfrdanu.

“Dw i eisiau diolch i’r miloedd o wirfoddolwyr gwych sydd eisoes wedi ymuno yn yr ymgyrch i helpu eu cymunedau a sefydliadau yn y trydydd sector. Wrth i amser fynd heibio, ac wrth i anghenion newid, bydd y galw am eich cymorth yn fwy nag erioed.

“Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi canfod rôl ichi eich hunan, neu os ydych wedi cofrestru ond nad oes neb wedi cysylltu â chi eto – mae mawr angen eich help.

“Fel sydd wedi digwydd yn Sir Gaerfyrddin, bu ymateb gwych i’r galwad am gymorth ym mhob sir ar hyd a lled Cymru. Dw i wedi clywed llu o hanesion am lwyddiant o bob rhan o’r wlad, lle mae gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth enfawr i les eu cymunedau. Gan y bobl leol y mae’r wybodaeth orau am eu cymdogaeth a’r seilwaith lleol, felly nhw sy’n deall anghenion lleol orau.

For More Great News Stories Click The Banner

“Os nad ydych wedi gwirfoddoli eto, rydyn ni’n eich annog i wneud hynny. Mae cymorth gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth enfawr i ymateb Cymru i COVID-19, ac wrth i fwy o bobl fynd yn ôl i’w gwaith, bydd angen eich cefnogaeth fwy nag erioed. Mae cyfraniad pob gwirfoddolwr yn cael ei werthfawrogi. Mae’n bwysig eich bod yn parhau i gynnig eich cymorth ym mha bynnag ffordd sydd orau ichi – dim ond ichi gadw eich hunan ac eraill yn ddiogel.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cyng. Emlyn Dole:

“Mae’n wych gweld cynifer o bobl yn gwirfoddoli i helpu yn ystod y pandemig coronafeirws.

“Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bob un ohonoch sydd wedi cynnig eich help i sefydlu’r ysbytai maes hyn sydd mor hanfodol i’r GIG; dw i wir yn gwerthfawrogi ysbryd cymunedol pobl Sir Gâr.

“Dyma ichi nod SirGâredig, sef helpu pobl i gefnogi ei gilydd a dangos caredigrwydd, yn enwedig ar adegau cythryblus fel hyn.”

Dywedodd Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru:

“Fel sydd wedi digwydd yn Sir Gaerfyrddin ac ar hyd a lled Cymru, bu ymateb anferth i’r galwadau am wirfoddolwyr. Cofiwch barhau i wirfoddoli, dyna ein neges wrth inni edrych i’r dyfodol, at fywyd ar ôl i’r cyfnod o gyfyngiadau symud caeth ddod i ben.

“Efallai na fyddwch yn clywed yn ôl yn syth ar ôl ichi gofrestru, ond dydy hynny ddim yn golygu na fydd angen eich help. Yn ystod y misoedd nesaf, pan fydd pobl yn dechrau dychwelyd i’w gwaith bydd yr angen am wirfoddolwyr yn fwy nag erioed. Felly mae’n hanfodol bod cronfa o bobl y gallwn ni alw arnynt pryd bynnag a lle bynnag y mae angen eu help.

“Mae digon o ffyrdd y gallai pobl helpu drwy wirfoddoli. Rydyn ni’n dal i wahodd pobl i gofrestru ar wefan Gwirfoddoli Cymru, a bydd y bobl hynny’n cael eu paru â sefydliadau gwirfoddol a darparwyr gwasanaethau lleol sydd angen sgiliau’r gwirfoddolwyr hynny.”

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: