24th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Canmoliaeth i dimoedd iechyd meddwl am eu hymrwymiad i ofalwyr

MAE tri thîm iechyd meddwl wedi cael cydnabyddiaeth am eu hymrwymiad i ofalwyr a’u teuluoedd, a’u cefnogaeth ohonynt.

Mae Tîm Iechyd Meddwl Arbenigol Plant a Phobl Ifanc, Tŷ Helyg sy’n cwmpasu Ceredigion a Chanolfan Gwili sy’n cwmpasu rhan o Gaerfyrddin, oll wedi cyflawni gwobr Lefel Efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr; cynllun sy’n cael ei gyflwyno gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’i gefnogi gan ei bartneriaid yn yr awdurdod lleol a’r trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Cynlluniwyd y fenter Buddsoddwyr mewn Gofalwyr i helpu cyfleusterau iechyd megis fferyllfeydd, meddygfeydd ac ysbytai i ffocysu ar wella’u hymwybyddiaeth o ofalwyr a gwella’r help a’r gefnogaeth maen nhw’n rhoi i ofalwyr.

Meddai Angela Lodwick, Pennaeth Gwasanaeth Arbenigol CAMHS a Therapïau Seicolegol: “Rwy’n falch iawn o waith Amanda a’r Tîm Iechyd Meddwl Sylfaenol ac maen nhw’n llawn haeddu’r wobr hon am eu hymrwymiad a’u hymroddiad. Mae wiry n adlewyrchu Gwerthoedd y Bwrdd iechyd, ac yn adlewyrchu gofal, caredigrwydd a thosturi.”

Meddai Amanda Aldridge, Gweithiwr Iechyd Meddwl Sylfaenol: “Er ei body n hyfryd derbyn y wobr hon ar ran Iechyd Meddwl Sylfaenol a CAMHS, mae’n bwysig cofio nad dyma ddiwedd y gwaith o gefnogi Gofalwyr a’u teuluoedd.

“Byddwn yn ymdrechu bob amser i sicrhau gwasanaeth rhagweithiol a thosturiol a fydd yn cael effaith uniongyrchol ar ansawdd y gofal.”

Meddai Rebecca Emerson, Seicolegydd Cynorthwyol yn Tŷ Helyg, Aberystwyth: “Mae’r Cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr wedi bod yn gyfle i ddatblygu gyda’n gilydd fel tîm mewn prosiect ystyrlon.”

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

Meddai Ffion Mainwaring, Nyrs Seiciatrig Gymunedol: “Rydym yn falch o Ganolfan Gwili ar gael y wobr hon i’n galluogi i gefnogi’r gofalwyr ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaethau.”

Mae Gofalwr yn rhywun, o unrhyw oed, sy’n darparu cymorth di-dâl i berthynas neu ffrind na allai ymdopi heb yr help. Gallai hyn olygu gofalu am berthynas, partner neu ffrind sy’n sâl, bregus, anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu camddefnyddio sylweddau. Gall unrhyw un ddod yn ofalwr; yn y rhan helaeth o achosion, nid yw unigolyn yn dod yn ofalwr o ddewis, ond ar hap.

Am fwy o wybodaeth ar y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, neu am gyngor defnyddiol i ofalwyr, ewch i: www.bihyweldda.wales.nhs.uk/gofalwyr

For More Great News Stories Click The Banner
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: