Tuesday, November 29, 2022
Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau / Major step forward for landmark multi-million pound Llanelli project

Cam mawr ymlaen i brosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnau / Major step forward for landmark multi-million pound Llanelli project

MAE prosiect gwerth miliynau o bunnau a glustnodwyd ar gyfer Llanelli sy’n cynnwys canolfan hamdden arloesol newydd a phwll nofio ynghyd â chyfleusterau iechyd ac addysg newydd wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Mae’r cynllun – a elwir bellach yn Bentre Awel – wedi’i gymeradwyo gan Gyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Mae hyn yn dilyn cymeradwyaeth y prosiect gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin a chymeradwyaeth unfrydol yn y Cyngor Llawn.

Ar safle 83 erw yn y Llynnoedd Delta ar arfordir Llanelli, Pentre Awel fydd y datblygiad cyntaf o’i gwmpas a’i faint yng Nghymru.

Bydd Pentre Awel yn darparu cyfleusterau cyhoeddus, academaidd, busnes ac iechyd ar un safle i hybu cyflogaeth, addysg, darpariaeth hamdden, ymchwil a darpariaeth iechyd, a sgiliau a hyfforddiant.

Bwriedir i’r prosiect gynnwys cyfleusterau gofal integredig ac adsefydlu corfforol er mwyn galluogi’r gwaith o brofi a threialu technolegau gwyddor bywyd sydd â’r nod o wella byw’n annibynnol a byw â chymorth.

Bydd elfen canolfan hamdden y prosiect sy’n cael ei rhedeg gan y cyngor yn cynnwys campfa arloesol, pwll nofio 25 metr, pwll dysgwyr a man chwarae dan do.

Yn ogystal â rhoi miliynau o bunnau i’r economi leol, bydd Pentre Awel hefyd yn creu ystod eang o gyfleoedd gwaith ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe yn gyffredinol.

Mae Pentre Awel yn cael ei gyflawni gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Prifysgolion a Cholegau.

Mae’r cyngor yn gweithio gyda phartneriaid yn y gymuned i sicrhau bod y prosiect yn darparu ar gyfer yr anghenion o ran gwaith, iechyd a gofal a nodwyd ac a flaenoriaethwyd gan breswylwyr lleol drwy ymgynghori’n helaeth.

Bydd Pentre Awel yn cael ei ariannu’n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn, gyda chyfanswm o £40 miliwn yn cael ei geisio ar gyfer y prosiect.

Ar ôl cael ei gymeradwyo yng nghyfarfod y Cyd-bwyllgor, bydd achos busnes y prosiect yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i’w gymeradwyo’n derfynol.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae Pentre Awel yn brosiect nodedig cyffrous – nid yn unig i Lanelli a Sir Gaerfyrddin, ond i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe yn gyffredinol, oherwydd y cyfleoedd gwaith o ansawdd uchel a’r hwb economaidd y bydd yn eu creu, gan helpu i ddenu rhagor o fuddsoddiad yn y dyfodol.

“Gyda chyfleusterau hamdden, busnes, byw â chymorth ac iechyd o’r radd flaenaf ar un safle, mae’n brosiect a fydd yn darparu ar gyfer pobl leol, gan roi Llanelli a Sir Gaerfyrddin ar y map fel enghraifft fyd-eang o arferion gorau ar gyfer rhagoriaeth ym maes gwyddor bywyd a llesiant.

“Mae pwysigrwydd a pherthnasedd y prosiect hwn wedi’u hatgyfnerthu ymhellach drwy argyfwng Covid-19. Bydd yn helpu i fynd i’r afael â phrinder sgiliau ym maes iechyd a gofal, gan fanteisio hefyd ar ddatblygiadau digidol o ran darparu gofal iechyd gartref neu yn y gymuned.

“Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gyflawni’r prosiect hwn, a fydd bellach yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i’w gymeradwyo’n derfynol ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan y Cyd-bwyllgor.”

Bydd prosiect Pentre Awel hefyd yn cynnwys canolfan sgiliau sy’n canolbwyntio ar hyfforddiant iechyd a gofal, ynghyd â chanolfan darpariaeth glinigol i ddarparu gofal amlddisgyblaethol yn nes at adref.

Bydd yn cynnwys llety byw â chymorth hefyd, ynghyd â chartref nyrsio, gwesty, gofod ehangu i fusnesau, ac elfennau o’r farchnad agored a thai cymdeithasol a fforddiadwy. Bydd mannau awyr agored wedi’u tirlunio ar gyfer hamdden ar y safle yn elwa o olygfeydd ysblennydd ar draws Aber Llwchwr a Bae Caerfyrddin.

PENNAWD: Delweddau pensaernïol o Bentre Awel sydd wedi’u datblygu yn ystod y cyfnod dylunio manwl gan gynnwys sgwâr y pentref ac ardal y pwll nofio yn y ganolfan hamdden newydd.

Architectural images of Pentre Awel which have been developed during the detailed design phase including the village square and the swimming pool area of the new leisure centre.

A multi-million-pound project earmarked for Llanelli that features a state-of-the-art new leisure centre and swimming pool combined with new health and educational facilities has taken a major step forward.

The scheme – now called Pentre Awel – has been approved by the Swansea Bay City Deal’s Joint Committee.

This follows the project’s approval by Carmarthenshire County Council’s Executive Board and unanimous sign-off at Full Council.

Proposed for an 83-acre site at Delta Lakes on Llanelli’s coastline, Pentre Awel will be the first development of its scope and size in Wales.

Pentre Awel will provide public, academic, business and health facilities all on one site to boost employment, education, leisure provision, health research and delivery, and skills and training.

The project is planned to include integrated care and physical rehabilitation facilities to enable the testing and piloting of life science technologies aimed at enhancing independent and assisted living.

The council-run leisure centre element of the project will feature a cutting-edge gym, a 25-metre swimming pool, a learner pool and an indoor play area.

Worth millions of pounds to the local economy, Pentre Awel will also create a wide range of employment opportunities across the Swansea Bay City Region as whole.

Pentre Awel is being delivered by Carmarthenshire County Council in partnership with Hywel Dda University Health Board, Universities and Colleges.

The council is working with community partners to ensure the project accommodates the work, health and care needs identified and prioritised by local residents through extensive consultation.

Pentre Awel is due to be part-funded by the £1.3 billion Swansea Bay City Deal, with a total of £40 million being sought for the project.

Following approval at Joint Committee, the project’s business case will now be submitted to the UK Government and Welsh Government for final sign-off.

Cllr Emlyn Dole, Carmarthenshire County Council Leader, said: “Pentre Awel is an exciting landmark project – not just for Llanelli and Carmarthenshire, but for the Swansea Bay City Region as a whole because of the high-quality job opportunities and economic boost it will generate, helping attract even more future investment.

“With world-class leisure, business, assisted living and health facilities on one site, it’s a project that will deliver for local people, while putting Llanelli and Carmarthenshire on the map as a global example of best practice for life science and well-being excellence.

“The importance and relevance of this project has been further reinforced through the Covid-19 emergency. It will help address skills shortages in health and care, while also capitalising on digital advances in delivering healthcare at home or in the community.

“We are totally committed to delivering this project, which will now be submitted to the UK Government and Welsh Government for final sign-off following its approval at Joint Committee.”

The Pentre Awel project will also include a skills centre focussing on health and care training, along with a clinical delivery centre to deliver multi-disciplinary care closer to home.

Assisted living accommodation will also feature, along with a nursing home, a hotel, expansion space for businesses, and elements of both open market and social and affordable housing. Landscaped outdoor spaces for recreation on site will benefit from spectacular views across the Loughor Estuary and Carmarthen Bay.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: