Bywyd swyddogion gorfodi

Out and About with enforcement officers in and around Carmarthen. Pic Jeff Connell 13/06/13

NID rhywbeth i’r gwangalon yw didoli sbwriel â llaw sydd wedi’i daflu, ond mae’n rhan o waith bob dydd ar gyfer swyddogion gorfodi materion amgylcheddol y Cyngor.

Cewynnau brwnt, bwyd sydd wedi llwydo, gwydr, dillad, teganau i oedolion, a mochyn cwta wedi marw – dyma rai o’r eitemau y mae swyddogion wedi’u hwynebu wrth waredu sbwriel y mae pobl wedi’i adael.

Dyma gipolwg bach ar wasanaeth 7 diwrnod yr wythnos a ddarperir gan swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei warchod yn hanfodol ac mae hyn yn golygu patrolio ym mhob tywydd i chwilio am bethau fel sbwriel sydd wedi’i dipio’n anghyfreithlon ac ymdrin â phobl sy’n cael eu dal yn torri’r gyfraith.

Stympiau sigaréts yw tua 80% o’r sbwriel ar ein strydoedd. Gall y stympiau gymryd hyd at 12 mlynedd i ddadelfennu. Gall plant ac anifeiliaid eu bwyta. Maent yn gallu halogi cyflenwadau dŵr oherwydd eu bod yn cynnwys ffibrau plastig a chemegion gwenwynig megis cadmiwm, plwm a sinc sy’n trwytholchi i’r pridd a dyfrffyrdd.

Mae eu rôl hefyd yn cynnwys gwaith ymchwiliol gan gynnwys paratoi achosion ar gyfer y llys. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i rywun yn methu â thalu Hysbysiad Cosb Benodedig neu erlyniadau mwy ac mae’n broses gostus a hirfaith.

Yn ystod y 12 mis diwethaf, cyhoeddwyd 277 o Hysbysiadau Cosb Benodedig, a chynhaliwyd 22 o erlyniadau llwyddiannus.
Mae ymdrin â’r rheiny sy’n cael eu dal yn torri’r gyfraith, yn enwedig ar ôl cael eu dal wrth gyflawni’r drosedd, yn rhan hanfodol o’r gwaith. Gall rhai sefyllfaoedd fod yn eithaf heriol gan fod rhai pobl yn amharchus i’r swyddogion. Mae’r holl swyddogion yn gweithio mewn parau ac mae ganddynt y dechnoleg ddigidol ddiweddaraf gan gynnwys camerâu corff a chamerâu yn y ceir. Mae hyn yn sicrhau diogelwch y troseddwr a’r swyddog.

Mae David Jones yn un o wyth swyddog gorfodi materion amgylcheddol yn Sir Gaerfyrddin sy’n gweithio ar dros 3,000 cilomedr o ffyrdd sy’n cynnwys poblogaeth o 183,000.

Dywedodd: “Mae’r mwyafrif o bobl yn eithaf rhesymol pan fyddwn yn ymdrin â nhw, yn enwedig pan fyddwn yn dweud wrthynt fod gennym luniau fideo sy’n eu dangos yn cyflawni trosedd. Mae angen i bobl fod yn ymwybodol ein bod yn gwneud gwaith, yn union fel maen nhw’n ei wneud.”

Gall dal tipwyr anghyfreithlon fod yn anodd i swyddogion felly maent yn dibynnu’n fawr ar gymorth y cyhoedd.

Dywedodd David: “Ar ôl i ni gael cwyn drwy e-bost neu dros y ffôn gan aelod o’r cyhoedd am sbwriel yn cael ei dipio’n anghyfreithlon, rydym yn mynd allan i ymweld â’r safle ac, yn amlach na pheidio, rydym yn wynebu llanast. Mae ein gwaith yn cynnwys olrhain y cludwr, ond yn ogystal mae’n rhaid i ni waredu ei sbwriel yn briodol. Mae hyn yn golygu mynd drwy bob bag a sortio pob eitem, â llaw.”

Mae swyddogion hefyd yn ymdrin â phob trosedd yn ymwneud â’r priffyrdd megis sgipiau a sgaffaldiau. Mae nifer uchel o gŵynion ynghylch ceir sydd wedi’u gadael yn cael eu derbyn. Ond nid yw pob achos yn syml.

Dywedodd: “Rydym yn cael galwadau gan bobl nad ydynt yn hapus bod rhywun sy’n byw gerllaw wedi parcio’i gar y tu allan i’w heiddo, felly maent yn dweud wrthym fod y car wedi’i adael gan obeithio y gallwn wneud rhywbeth amdano. Felly gall llawer o amser gael ei wastraffu’n cynnal gwiriadau i ganfod a yw hyn yn wir. Os yw car wedi’i barcio’n gyfreithlon, ni allwn wneud unrhyw beth amdano.

Mae gollwng sbwriel nid yn unig yn hyll, mae’n gallu lladd. Gall un darn o sbwriel deithio drwy’r amgylchedd, yn aml drwy systemau draenio a chyrsiau dŵr, ac mae’n bosibl y bydd yn lladd nifer o anifeiliaid ac yn llygru’r amgylchedd adeiledig a naturiol lleol.

Ychwanegodd David: “Ni allwn sicrhau polisi dim goddefgarwch tuag at daflu sbwriel ar ein pennau ein hunain – mae’n amhosibl. Rydym yn croesawu unrhyw gymorth gan y cyhoedd gan mai nhw yw llygaid a chlustiau eu cymunedau. Nid oes angen i bobl boeni am gael eu hadnabod gan fod unrhyw wybodaeth sydd gennym yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Yn y bôn, mae’n hanfodol bod pobl yn ymfalchïo yn eu cymuned a’u hamgylchedd lleol ac yn gofalu amdanynt.”

Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd a gallech gael dirwy o hyd at £50,000 neu wynebu cael eich carcharu pe byddech yn cael eich dal. Mae’n cynnwys unrhyw beth o wastraff cartref cyffredinol, er enghraifft, oergelloedd, soffas, matresi a gwastraff gardd. Yn ogystal â gwastraff masnachol a diwydiannol, er enghraifft, pridd, gwastraff clinigol, rwbel a theiars. Os oes arnoch angen cael gwared unrhyw eitemau mawr fel oergell, rhewgell, cwpwrdd dillad neu beiriant golchi, mae gennym wasanaeth casglu gwastraff swmpus. Byddwn yn casglu hyd at dair eitem am £25. Os gwelwch chi rywun yn tipio’n anghyfreithlon, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl.

Editor

From Llanelli Wales. Worked in education and media for most of my career. Now working as a freelance journalist. Interested in World events, politics, education. Specialist area is social and journalistic photography.
Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: