Thursday, October 6, 2022
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ennill Gwobr GIG Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ennill Gwobr GIG Cymru

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn dathlu heddiw (dydd Gwener 21 Medi 2018) ar ôl ennill Gwobr GIG Cymru ar ben-blwydd y gwobrau yn unarddeg.

Enillodd prosiect ar “Datblygu model gwasanaeth adsefydlu cleifion yr ysgyfaint (VIPAR) i wella iechyd a lles, a lleihau anghydraddoldeb iechyd“ y wobr Gwella Iechyd a Lles a Lleihau Snghydraddoldeb, a noddwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

Meddai Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, a fynychodd y seremoni, “Mae Gwobrau GIG Cymru yn llwyfan cenedlaethol ar gyfer rhagoriaeth ac yn dathlu arfer gorau o ran gwella gofal i gleifion ar draws Cymru. Mae’n gyfle gwych i ddysgu gan ein gilydd a chydnabod arloesi ysbrydoledig ein staff yn y GIG.

“Dylai pob un sydd yn y rownd derfynol fod yn falch o gyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr. Mae’n galonogol gweld cymaint o angerdd ac ymroddiad tuag at wella gwasanaethau a ddarperir ar draws Cymru. Mae hyn hyd yn oed yn fwy pwysig ac o fwy o werth yng nghyd-destun yr heriau cynyddol yr ydym yn eu hwynebu ar draws ein system iechyd a gofal cymdeithasol.”

Meddai Steve Moore, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd: “Rwy’n falch iawn o’r tîm sy’n rhan o’r orchest ffantastig hon! Mae mentrau fel VIPAR mor llwyddiannus oherwydd gwaith caled, pendantrwydd a brwdfrydedd ein staff i wella gwasanaethau a chanlyniadau ar gyfer ein cleifion. Llongyfarchiadau i bob un sydd wedi bod yn rhan o hyn!”

Mae’r gwasanaeth adsefydlu cleifion yr ysgyfaint Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi datblygu model prif ganolfan a lloerennau gan ddefnyddio fideo-gynadledda i gysylltu’r brif ganolfan (wedi’i lleoli yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili) â lleoliad lloeren (wedi’i leoli yn Neuadd Tregaron). Mae’r ffordd newydd hon o weithio yn mynd i’r afael â heriau staffio’r gwasanaeth, gan ddiwallu anghenion cleifion, a chynnal egwyddorion gofal iechyd darbodus.

Y nod yw ychwanegu hyd at 3 safle lleoren arall, a fydd yn cysylltu ar yr un pryd at safle’r brif ganolfan, ac yn creu rhwydwaith Adsefydlu Cleifion yr Ysgyfaint (VIPAR).

Fe wnaeth pob cyfranogwr a fynychodd y rhaglen elwa ar welliannau i’w hiechyd, gyda chanlyniadau cymaradwy rhwng cyfranogwyr y brif ganolfan a’r safle lloeren. Mae sgôr Prawf Asesu COPD (CAT) wedi lleihau ar gyfer y brif ganolfan a’r safle lloeren, ac mae sgorau pryder ac iselder ysbyty ar ôl-ymyrraeth wedi lleihau hefyd.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

Dangoswyd bod VIPAR yn wasanaeth dichonadwy a diogel, sy’n boblogaidd gyda staff a chleifion, ac yn un sy’n arbed arian ac yn lleihau effaith ar yr amgylchedd.

Caiff gwobrau GIG Cymru eu trefnu gan 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella, y gwasanaeth gwelliant cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru a ddarperir gan Iechyd Cyoeddus Cymru. Lansiwyd y gwobrau yn 2008 i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 60 oed a chydnabod a hyrwyddo arfer da ledled Cymru.

Cafwyd ceisiadau o ystod eang o sefydliadau, gan ddatgelu safon uchel o waith arloesol ac amrywiol sy’n trawsnewid gofal i gleifion ledled Cymru.

Er mwyn darllen rhagor am yr holl enillwyr, ewch iwww.nhswalesawards.wales.nhs.uk/hafan.

Click To Donate

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: