Monday, February 6, 2023
Bwrdd Iechyd Hywel Dda – Cefnogi Diwrnod AIDS y Byd

Bwrdd Iechyd Hywel Dda – Cefnogi Diwrnod AIDS y Byd

MAE Gwasanaeth Iechyd Rhywiol a Gwasanaeth Nyrsio Feirysau a Gludir yn y Gwaed Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn nodi Diwrnod AIDS y Byd heddiw.

Yn ddiwrnod sydd wedi cael ei nodi ar yr un dyddiad bob blwyddyn er 1988, mae Diwrnod AIDS y Byd yn rhoi cyfle i bobl ledled y byd ddod ynghyd yn y frwydr yn erbyn HIV, i ddangos cefnogaeth i bobl sy’n byw â HIV, ac i goffáu’r rhai sydd wedi marw o ganlyniad i salwch sy’n gysylltiedig ag AIDS. Mae gwisgo rhuban coch wedi dod yn gyfystyr â’r diwrnod, a hwn yw’r symbol byd-eang o ymwybyddiaeth o AIDS a chefnogaeth i bobl sy’n byw ag AIDS.

Ar hyn o bryd, mae yna dros 100,000 o bobl yn y DU yn byw ag AIDS, a bron 37 miliwn ledled y byd. Er na chafodd y feirws ei adnabod tan 1984, mae dros 35 miliwn o bobl wedi marw o HIV neu AIDS, gan olygu ei fod yn un o’r pandemigau mwyaf distrywiol mewn hanes.

Dywedodd y Nyrs Iechyd Rhywiol, Polly Zipperlen, “Y neges bwysicaf i’w throsglwyddo yw y gall HIV effeithio ar unrhyw un, ni waeth beth fo’i oedran, ei gyfeiriadedd rhywiol, ei liw, ei grefydd neu ei rywedd. Nid yw llawer o bobl yn cael symptomau am beth amser ar ôl cael eu heintio – ac eto, maent yn heintus iawn ar yr adeg hon. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n teimlo y gallai fod wedi cael ei heintio i gael prawf, ni waeth pa mor fach yw’r risg  – mae’r gwasanaeth yn gwbl gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim.”

Mae Janice Rees, Nyrs Feirysau a Gludir yn y Gwaed Arbenigol Arweiniol, yn ymhelaethu: “Rwyf wedi gweld datblygiadau enfawr yn y gwaith o drin HIV ers i mi ddechrau yn 1995. Gall pobl sy’n cael diagnosis o HIV ‘nawr gael eu trin yn llwyddiannus, a byddant yn byw bywyd cwbl normal. Gallant hyd yn oed gael eu plant eu hunain yn ddiogel, ac mae’r risg o drosglwyddo’r feirws yn fach iawn.”

Mae HIV yn cael ei drosglwyddo yn y ffyrdd canlynol:

  • Trwy gael rhyw heb ddiogelwch â rhywun sydd wedi’i heintio; felly gwisgwch gondom bob amser. Maent ar gael yn rhad ac am ddim o glinigau iechyd rhywiol, a hefyd gan nyrsys Feirysau a Gludir yn y Gwaed.
  • Trwy i waed wedi’i heintio fynd i lif eich gwaed. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i rannu offer chwistrellu neu offer sniffian; neu am fod tatŵs neu dyllau yn y corff wedi cael eu gwneud mewn amodau anhylan; neu am fod gwaed heintus wedi mynd i mewn i anafiadau agored. Peidiwch BYTH â rhannu unrhyw offer chwistrellu, gan gynnwys hidlyddion, llwyau a dŵr. Mae’n bosibl cyfnewid nodwyddau ar hyd a lled y siroedd, a gall fferyllfeydd sy’n cymryd rhan yn y cynllun gael eu hadnabod gan y saeth felen a gwyrdd ar eu drws.  Pan fyddwch yn cael tyllau yn y corff neu datŵs, gwnewch yn siŵr bod offer di-haint yn cael eu hagor o’ch blaen, ac, yn achos tatŵs, sicrhewch fod pot inc di-haint yn cael ei ddefnyddio, nid un ‘cymunol’. Os oes gennych unrhyw amheuon – peidiwch â mynd ymlaen â’r broses!
  • Gall mamau drosglwyddo’r feirws i’w babanod – ond mae’n bosibl osgoi hyn gan fod triniaethau bellach ar gael.

Os oes unrhyw un yn credu ei fod wedi bod mewn perygl o gael HIV, gall profion, gan gynnwys gwiriad iechyd rhywiol llawn, gael eu cynnal yn eich clinig iechyd rhywiol lleol – ffoniwch 01267 248674 rhwng 0915 a 1630 – o ddydd Llun i ddydd Gwener, i drefnu apwyntiad cyfrinachol. Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau Gwasanaethau Iechyd Rhywiol Hywel Dda ar y wefan:http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/page/52860/

Gall y gwasanaeth Nyrsio Feirysau a Gludir yn y Gwaed hefyd gynnig prawf cyfrinachol, sy’n rhad ac am ddim. Ffoniwch Janice Rees ar 01437 773125 / 07899915835 ar gyfer Sir Benfro, Donna Blinston ar 01970 635614 ar gyfer Ceredigion, neu Nicola Reeve ar 01554 899016 / 07977 486665 ar gyfer Sir Gâr.

Gallwch gysylltu â nyrsys y ddau dîm hefyd os bydd arnoch angen cyngor ar HIV, neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau.

I gloi, dywedodd y Nyrs Iechyd Rhywiol, Helen Rollins: “Mae Diwrnod AIDS y Byd yn hanfodol bwysig o hyd gan ei fod yn atgoffa’r cyhoedd a’r llywodraeth nad yw HIV wedi diflannu – mae yna angen hanfodol i godi arian, i gynyddu ymwybyddiaeth, i ymladd yn erbyn rhagfarn, ac i wella addysg.”

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: