Wednesday, February 1, 2023
Arolwg yn ceisio barn pobl am wasanaethau yn Sir Gaerfyrddin

Arolwg yn ceisio barn pobl am wasanaethau yn Sir Gaerfyrddin

GOFYNNIR i breswylwyr yn Sir Gaerfyrddin roi eu barn ynghylch amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus gan gynnwys gwasanaethau tai ac iechyd.

Mae’r arolwg hwn yn dilyn lansio arolwg rhanbarthol sy’n cynnwys pedwar rhanbarth – Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys – ac mae’n canolbwyntio ar feysydd allweddol megis addysg, tai, iechyd, troseddu, hamdden a mynediad i’r arfordir a chefn gwlad.

Mae’r arolwg yn gofyn i bobl sgorio eu profiadau o’r gwasanaethau hyn a’u barn ynghylch y profiadau y mae pobl eraill yn ein cymdeithas yn eu cael.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Dyfed-Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi cydweithio i greu’r arolwg.

Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith yn ymwneud â chydraddoldeb a sut yr effeithir ac yr ymdrinnir â phobl â nodweddion gwarchodedig wrth iddynt geisio defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan y sector.

Mae’n rhaid i’r holl gyrff cyhoeddus lunio Cynllun Cydraddoldeb Strategol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu a’u bod ar gael i’r holl drigolion a defnyddwyr gwasanaethau beth bynnag yw eu hoed, rhyw, rhywioldeb, crefydd, dewis iaith neu anabledd.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhestru naw nodwedd warchodedig. Yn ddiweddar cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol adroddiad sef ‘A yw Cymru’n Decach’ (2018), sy’n nodi cyflwr y genedl wrth ystyried y grwpiau sy’n fwy agored i niwed yn ein cymdeithas.

Yn ogystal â’r arolwg hwn, bydd pob rhanbarth yn ymgysylltu â grwpiau cymunedol penodol sy’n cynrychioli ac yn siarad o blaid rhai o’r grwpiau llai adnabyddus megis LGBTQ neu ffoaduriaid wedi’u hadsefydlu. Gellir cwblhau’r arolwg ar ein gwefan a bydd yn cau ar 14 Mehefin.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: