MEWN datganiad dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i’r achos o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu’r cyfyngiadau lleol newydd sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn ardaloedd cyngor Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent a Chasnewydd o 6pm heno  (dydd Mawrth 22 Medi).

“Rydym yn parhau i weld cynnydd cyson mewn achosion mewn llawer o gymunedau ledled Cymru, ac mae ein hymchwiliadau’n dangos bod llawer o’r rhain wedi cael eu trosglwyddo oherwydd diffyg cadw pellter cymdeithasol.

“Mae ardaloedd cyngor Caerdydd, Abertawe, Bro Morgannwg, Caerfyrddin, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint i gyd yn ardaloedd sy’n peri pryder i ni ac rydym yn gwylio’r data oddi yno yn ofalus, ond mae nifer yr achosion yn cynyddu ym mhob cwr o Gymru felly ni ddylai trigolion unrhyw ardal laesu dwylo.

“Rydym hefyd yn gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n sâl iawn ac sydd wedi mynd i’r ysbyty oherwydd COVID-19.

“Rydym yn pryderu bod llawer o’r gwaith da a wnaed dros yr ychydig fisoedd diwethaf mewn perygl o gael ei ddadwneud. Os bydd y sefyllfa’n parhau i waethygu, efallai y byddwn yn wynebu sefyllfa lle bydd lefelau’r haint more uchel â’r hyn a welsom yn gynharach eleni ym mis Mawrth ac Ebrill; a chyda hynny, daw’r posibilrwydd o osod cyfyngiadau mwy estynedig yn genedlaethol.

For More Great News Stories Click The Banner

“Nid yw Coronafeirws wedi diflannu.  Mae’n gyfrifoldeb ar bawb o hyd i helpu i atal y feirws hwn rhag lledaenu er mwyn amddiffyn aelodau’r teulu a ffrindiau sy’n hŷn a bregus.  Dylent wneud hyn trwy hunanynysu pan ofynnir iddynt wneud hynny, dylent aros dau fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill, a dylent olchi eu dwylo yn rheolaidd.

“Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pawb sy’n gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim wrth i GIG Cymru ddechrau ar ei raglen brechu rhag y ffliw cenedlaethol fwyaf erioed.

“Gall y ffliw fod yn ddifrifol, yn enwedig i’r rhai sy’n hŷn neu sydd â chyflwr iechyd ac sy’n fwy agored i gymhlethdodau o ganlyniad i’r ffliw. Mae cael brechlyn ffliw bob blwyddyn yn un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o amddiffyn eich hun rhag y ffliw.

“Ymhlith y rhai sy’n gymwys i gael brechlyn ffliw rhad ac am ddim y GIG mae pobl â chyflyrau iechyd tymor hir, pobl 65 oed a hŷn, menywod beichiog, plant rhwng dwy a deg oed, gofalwyr, gofalwyr cartref a staff cartrefi gofal sy’n dod i gysylltiad â chleientiaid yn rheolaidd yn ogystal â phreswylwyr mewn cartrefi gofal.

“I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i www.curwchffliw.org neu www.beatflu.org neu chwiliwch am Curwch Ffliw neu Beat Flu ar Twitter a Facebook.

, ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online