3rd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Apêl Nadolig ‘Anfownch Anrheg’

MAE Elusennau Iechyd Hywel Dda wedi lansio ei apêl Nadolig blynyddol, Anfonwch Anrheg, i gefnogi cleifion ein Hunedau Dydd Cemotherapi ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Nod Apêl Anfonwch Anrheg yw sicrhau Nadolig llawen i’n cleifion sy’n cael cemotherapi yn ein hysbytai yn ystod yr Ŵyl.

Mae Apêl Anfonwch Anrheg yn annog y cyhoedd i edrych ar ein ‘restr ddymuniadau’ ar amazon.co.uk a phrynu rhodd i gefnogi ein cleifion. Mae modd gweld y rhestr, sy’n cynnwys amrywiaeth eang o anrhegion i’w prynu, drwy chwilio am ‘Hywel Dda’ ar dab ‘Your lists’ Amazon. Mae’r rhestr hefyd ar gael trwy ymweld â https://amzn.to/2CD7P9S.

Mae Unedau Dydd Cemotherapi Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnig triniaethau gwrth ganser mewn lleoliadau cleifion allanol yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli, ac Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd. Mae ein timau nyrsio arbenigol wedi dewis yr eitemau ar gyfer ein rhestr ddymuniadau yn ofalus i sicrhau bydd yr eitemau o’r budd mwyaf i’n cleifion yn ystod ac ar ôl eu triniaeth, a hynny i helpu i liniaru rhai o’r sgil effeithiau anochel.

Mae’r rhestr ddymuniadau yn cynnwys eitemau fel hetiau gwlân, bandanas a chapiau cynnes i’r rheiny sydd wedi colli eu gwallt, hufen llaw a chorff, sanau cynnes a menig, gan fod rhai triniaethau yn peri i gleifion fod yn fwy sensitif i oerfel.

Dywedodd Gina Beard, Nyrs Canser Arweiniol: “Mae’r apêl hon yn gyfle gwych i gefnogi’r bobl hynny yn ein cymunedau sy’n cael triniaeth ar gyfer canser ar yr adeg hon o’r flwyddyn. Bydd y rhoddion a brynir trwy Apêl Anfonwch Anrheg yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n cleifion.

“Bydd nifer o’n cleifion yn profi sgil effeithiau, er enghraifft colli gwallt, croen sych, diffyg cwsg a lludded. Mae’r timau wedi dewis yr anrhegion â hyn oll mewn golwg. Bydd y rhoddion eu hunain, ynghyd â’r teimlad bod rhywun wedi meddwl amdanynt, yn gwneud y byd o wahaniaeth i’n cleifion ar adeg anodd iawn. Byddwn y wirioneddol ddiolchgar am bob rhodd a gawn.”

Dywedodd Sarah Jennings, Cyfarwyddwr Partneriaethau a Gwasanaethau Corfforaethol: “Mae’n bleser gennym lansio ein Hapêl Anfonwch Anrheg am y drydedd flwyddyn, a hynny gyda’r nod o sicrhau Nadolig arbennig iawn i gleifion ein Hunedau Dydd Cemotherapi. Bydd pob rhodd a brynir yn rhoi cysur i’n cleifion yn ystod eu driniaeth.”

Bydd rhoddion yr Apêl yn cael eu dosbarthu i gleifion yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, Ysbyty’r Tywysog Philip yn Llanelli, ac Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd.

Mae Elusennau Iechyd Hywel Dda yn elusen gofrestredig sy’n cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda, trwy ffonio 01267 239815.

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: