29th November 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Apêl i beidio ffonio 999 am brofion Covid-19

MAE Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Bwrdd iechyd Cymru yn apelio ar y cyhoedd i beidio â ffonio 999 am brawf Coronafeirws.
Mae rhai cleifion wedi bod yn mynnu bod parafeddygon yn cynnal prawf yn y fan a’r lle i weld a oes ganddyn nhw’r feirws, yn ôl adborth gan griwiau ambiwlans.

Nid yw criwiau ambiwlans yn cynnal profion Coronafeirws, ac nid ydynt wedi gwneud hyn erioed.

Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn nodi bod pobl wedi bod yn ffonio 999 gan ffugio mater brys, ond pan fo’r criw yn cyrraedd maen nhw’n gofyn am ‘wiriad iechyd’.

Mewn apêl fideo a rannwyd ar y cyfryngau cymdeithasol dywedodd Lee Brooks, Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Ymddiriedolaeth: “Mae ein pobl ni’n gweithio’n hynod o galed i ddarparu’r gofal gorau posibl i chi dan yr amgylchiadau eithriadol o heriol hyn.

“Nid yw ein criwiau’n cymryd swabiau nac yn cyflawni profion Coronafeirws, fely peidiwch â’n ffonio ni am y rheswm yma, os gwelwch yn dda.

“Peidiwch â chysylltu gyda ni am ‘wiriad iechyd’ os oes gennych chi symptomau Coronafeirws ychwaith, os gwelwch yn dda.

“Diben ein gwasanaeth ambiwlans brys yw helpu pobl y mae eu bywydau mewn perygl, nid cynnal gwiriadau iechyd rhag ofn bod gennych chi’r Coronafeirws.

“Os ydych chi’n hunan ynysu adref yna nid oes angen i chi gael prawf a does dim angen i chi ffonio 111 i’n hysbysu ni eich bod chi’n hunan ynysu.

“Dylech ffonio 111 yn unig os yw eich symptomau chi’n gwaethygu’n sylweddol neu os na fedrwch chi reoli’r symptomau adref.”

“Rydym ni’n deall eich bod chi’n bryderus ac yn ofnus, ond mae ein defnyddio ni’n ddiangen yn tynnu adnoddau gwerthfawr oddi wrth y cleifion sydd wirioneddol angen ein cymorth ni.”

Y cyngor swyddogol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yw nad oes angen cynnal prawf coronafeirws os ydych chi’n aros adref.

Dim ond y rhai yn yr ysbyty sy’n cael profion Coronafeirws yn arferol.

Mae gweithwyr gofal iechyd yn medru cael prawf hefyd i ganiatáu iddynt ddychwelyd i weithio ar y rheng flaen yn gyflymach os yw’r canlyniad yn negyddol.

Daw apêl yr Ymddiriedolaeth yn dilyn apêl debyg yr wythnos ddiwethaf, yn gofyn i’r cyhoedd fod yn onest wrth ffonio 111 neu 999 wedi iddi ddod i’r amlwg bod rhai pobl yn atal gwybodaeth am eu salwch rhag ofn na fyddai ambiwlans yn cael ei anfon atynt.

Mae’n golygu bod criwiau wedi bod yn mynd i rai achosion heb yr offer diogelu angenrheidiol, gan olygu eu bod yn dod i gysylltiad â risg potensial.

Os oes gennych chi symptomau Covid-19 – sef peswch newydd, parhaus neu dymheredd uchel – cewch ddefnyddio’r gwiriwr symptomau Covid-19 yn www.111.wales.nhs.uk/covid19
Cewch ddefnyddio’r adnodd hwn hefyd i gael nodyn hunan ynysu i’w roi i’ch cyflogwr.

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: