Annog ffermwyr Cymru i wneud eu ffermydd yn lleoedd mwy diogel i weithio

Annog ffermwyr Cymru i wneud eu ffermydd yn lleoedd mwy diogel i weithio

YN ystod y mis hwn, bydd Cyswllt Ffermio yn darparu dau weithdy hyfforddiant hanner diwrnod o hyd ar ran Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru (WFSP) i helpu ffermwyr a choedwigwyr leihau’r perygl o ddamweiniau a’u cynorthwyo i wneud eu busnesau fferm neu goedwigaeth yn lleoedd mwy diogel i weithio ar eu cyfer nhw, eu teuluoedd a’u gweithwyr.

Mae’r digwyddiadau yn rhan o ymgyrch barhaus i godi ymwybyddiaeth a lansiwyd yn gynharach yr haf hwn gan Bartneriaeth Diogelwch Fferm Cymru, cydweithrediad rhwng pob un o’r rhanddeiliaid amaethyddol allweddol yng Nghymru, sy’n gweithio gyda’i gilydd i leihau’r ystadegau torcalonnus o farwolaethau ac anafiadau ar ffermydd yng Nghymru bob blwyddyn.

Cynhelir y digwyddiadau hyfforddiant hanner diwrnod nesaf gan Cyswllt Ffermio rhwng 1yp a 4yp ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth, 28 Awst ar Faes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, LD2 3SY

Dydd Mercher, 29 Awst ym Marchnad Da Byw Rhuthun, LL15 1PB

Bydd y ddau ddigwyddiad yn cynnwys arddangosiadau neu gyflwyniadau byr, ymarferol yn ymwneud â diogelwch cyffredinol ar y fferm a fydd hefyd yn trafod diogelwch plant; trin da byw’n ddiogel; gweithio’n ddiogel ar uchder; defnyddio cerbydau pob tirwedd a pheiriannau fferm gan gynnwys peiriannau codi a thractorau, ac ymdrin â chemegau peryglus.

Dywed Brian Rees, cadeirydd y bartneriaeth a mentor Iechyd a Diogelwch cymeradwy Cyswllt Ffermio, fod y rhain yn feysydd gwaith ble mae nifer fawr o ddamweiniau’n digwydd.

“Rydw i’n falch bod cymaint o unigolion o bob oedran sy’n cynrychioli cymaint o wahanol sectorau yn y diwydiant bellach wedi mynychu’r gyfres ddiweddaraf o ddigwyddiadau hyfforddiant a gynhaliwyd gan Cyswllt Ffermio.

“Os bydd mwy o ffermwyr yn cael eu dysgu i adnabod y peryglon trwy fynychu un o’r gweithdai, ac yna’n cymryd y camau angenrheidiol i’w lleihau, byddwn yn cymryd camau cadarnhaol iawn i fynd i’r afael â’r broblem.”

“Mae pob marwolaeth, pob anaf, a phob afiechyd yn un yn ormod, sy’n gallu cael effaith drychinebus a all newid bywydau teuluoedd ffermio.  

“Byddem yn annog ffermwyr o bob oedran i gymryd prynhawn i ffwrdd o’r gwaith i fynychu un o’r digwyddiadau, gan gynnwys myfyrwyr a ffermwyr ifanc sy’n cychwyn ar eu gyrfa yn y diwydiant.    

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

“Gallai achub bywyd rhai, a byddwn yn dangos i chi bod nifer o ffyrdd y gallech leihau’r perygl o ddamweiniau ac anafiadau i chi, eich teulu a’ch gweithwyr, neu i rai sy’n ymweld â’ch fferm, megis milfeddygon, ymgynghorwyr proffesiynol neu rai sy’n cludo deunyddiau.

Cyhoeddodd y bartneriaeth lyfryn diogelwch fferm yn ddiweddar sydd ar gael am ddim os byddwch hi’n mynychu un o sioeau amaethyddol rhanbarthol y tymor ble mae Cyswllt Ffermio yn bresennol, neu gallwch lawr lwytho copi ar www.llyw.cymru/cyswlltffermio.

Gall ffermwyr cymwys hefyd ymgeisio am hyd at 22.5 awr o gyngor cyfrinachol wedi’i ariannu’n llawn gan un o fentoriaid ‘iechyd a diogelwch fferm’ cymeradwy Cyswllt Ffermio sydd bellach yn rhan o’r rhaglen fentora lwyddiannus.

“Mae’r rhan fwyaf o ffermwyr yn ymwybodol eu bod yn torri corneli o dro i dro ac nad ydynt bob amser yn dilyn y gweithdrefnau cywir, yn enwedig wrth weithio ar eu pen eu hunain neu dan bwysau, ond gallai cael arbenigwr i ymweld â’ch fferm mewn sefyllfa anffurfiol a nodi, yn gwbl gyfrinachol, yr hyn y gellir ei wneud i leihau neu waredu’r peryglon arbed eich bywyd chi neu rywun sy’n agos i chi,” meddai Mr Rees.

Mae archebu lle ar gyfer digwyddiad ymwybyddiaeth diogelwch fferm ‘Arbed bywydau a bywoliaeth’ yn hanfodol, a gallwch wneud hynny naill ai ar lein ar www.llyw.cymru/cyswlltffermio neu drwy ffonio Canolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Gall ffermwyr cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio gwblhau modiwl e-ddysgu yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch, sy’n un o’r amodau os ydych chi’n dymuno ymgeisio ar gyfer cyrsiau ymdrin â pheiriannau. Am ragor o fanylion neu i lawr lwytho taflen yn ymwneud â diogelwch ar y fferm, ewch i www.llyw.cymru/cyswlltffermio.

Click To Donate

Cymraeg