26th September 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Annog ffermwyr Cymru i fynychu gweithdai ymwybyddiaeth diogelwch fferm i leihau’r peryglon

DROS y deng mlynedd diwethaf, mae 388 o ffermwyr, aelodau o’u teuluoedd neu weithwyr fferm wedi cael eu lladd ar ffermydd Prydain, ac o’r rhain, roedd 38 ohonynt yng Nghymru. Mae miloedd mwy wedi dioddef anafiadau difrifol sy’n dal i gael effaith yn ddyddiol ac wedi newid bywydau am byth.

Mae Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru (WFSP), cydweithrediad rhwng pob un o’r sefydliadau allweddol sy’n cynrychioli amaethyddiaeth a diwydiannau cysylltiedig yng Nghymru, yn benderfynol o leihau’r ystadegau syfrdanol yma trwy berswadio ffermwyr o bob oedran i fynychu gweithdy rhanbarthol am hanner diwrnod sy’n ymwneud â diogelwch fferm cyffredinol.

Bydd y digwyddiadau, sy’n rhan o raglen o weithgareddau codi ymwybyddiaeth, yn cael eu cynnal rhwng 1pm a 4pm ar 17 Mai yng Ngholeg Glynllifon, Llandwrog LL54 5DU a 18 Mai yn Gelli Aur, Coleg Sir Gar SA32 8NJ, dan arweiniad Cyswllt Ffermio.  Bydd y ddau ddigwyddiad yn cynnwys arddangosiadau neu gyflwyniadau byr, ymarferol yn ymwneud â phynciau gan gynnwys trin da byw’n ddiogel; gweithio’n ddiogel ar uchder; defnyddio cerbydau pob tirwedd a pheiriannau fferm gan gynnwys peiriannau codi a thractorau, ac ymdrin â chemegion peryglus.

Mae Brian Rees, un o hyfforddwyr mwyaf adnabyddus y DU ar gyfer diogelwch fferm, sy’n gadeirydd ar yr EFSP, yn dweud bod y rhain yn feysydd gwaith lle mae nifer fawr o ddamweiniau’n digwydd.

“Os bydd mwy o ffermwyr yn cael eu dysgu i adnabod y peryglon trwy fynychu un o’r gweithdai, ac yna’n gwneud yr hyn sy’n angenrheidiol i’w lleihau, byddwn yn cymryd camau cadarnhaol iawn i fynd i’r afael â’r broblem.”

“Mae pob marwolaeth, pob anaf, a phob afiechyd yn un yn ormod, sy’n gallu cael effaith drychinebus a all newid bywydau teuluoedd ffermio.

“Byddem yn annog ffermwyr o bob oedran i gymryd prynhawn i ffwrdd o’r gwaith i fynychu un o’r digwyddiadau, gan gynnwys myfyrwyr a ffermwyr ifanc sy’n cychwyn ar eu gyrfa yn y diwydiant.

Click and donate to support our FREE independent hyperlocal news service

“Gallai achub bywyd rhai, a byddwn yn dangos i chi bod nifer o ffyrdd y gallech leihau’r perygl o ddamweiniau ac anafiadau i chi, eich teulu a’ch gweithwyr, neu i rai sy’n ymweld â’ch fferm, megis milfeddygon, ymgynghorwyr proffesiynol neu rai sy’n cludo deunyddiau.

“Mae ystadegau’n dangos eich bod bellach chwe gwaith yn fwy tebygol o gael eich lladd wrth weithio ar fferm nag ar safle adeiladu, felly mae sicrhau bod gennych wybodaeth am bob elfen o ddiogelwch ar fferm yn hanfodol.

“Nid ydych chi byth yn rhy hen i ddysgu, a gallai olygu’r gwahaniaeth rhwng byw neu farw neu golli eich bywoliaeth,” meddai Mr. Rees.

Gall ffermwyr cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio gwblhau modiwl e-ddysgu’n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch ar y fferm, sy’n hanfodol os ydych yn dymuno gwneud cais ar gyfer cyrsiau defnyddio peiriannau. Am wybodaeth bellach ac i lawr lwytho taflen wybodaeth ar ddiogelwch fferm, ewch i www.llyw.cymru/cyswlltffermio. Mae gwybodaeth bellach am bob agwedd o ddiogelwch fferm ar gael ar www.hse/gov.uk/agriculture

For More Great News Stories Click The Banner

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: