GALLAI busnesau newydd yn Sir Gaerfyrddin fod yn gymwys i gael grant newydd i roi cymorth iddynt ar unwaith o ran llif arian.

Mae tîm datblygu economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog busnesau newydd i gadarnhau a ydynt yn gymwys – mae £300,000 wedi’i ddyrannu i fusnesau yn Sir Gaerfyrddin, ac mae grantiau o £2,500 ar gael ar sail cyntaf i’r felin o 12pm ddydd Llun 29 Mehefin.

Mae’r grant ar gael gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau newydd sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Mae’n rhaid bod busnesau wedi dechrau masnachu rhwng 1 Ebrill 2019 a 1 Mawrth 2020, a bod ganddynt drosiant blynyddol a ragwelir o lai na £50,000.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr brofi bod eu trosiant wedi gostwng fwy na 50 y cant o ganlyniad i’r pandemig, rhwng mis Ebrill a mis Mehefin.

Mae amodau eraill yn berthnasol, a gall busnesau gadarnhau a ydynt yn gymwys drwy fynd i busnescymru.llyw.cymru lle gellir gweld canllawiau manwl a gwiriwr cronfa.

For More Great News Stories Click The Banner

Mae’r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin a’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Ddatblygu Economaidd, yn annog busnesau newydd i wneud cais.

“Cronfa newydd yw hon a allai wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fusnesau newydd sydd wedi dioddef yn ystod y Coronafeirws ac sydd heb fod yn gymwys i gael unrhyw gymorth ariannol arall,” meddai.

“Mae gennym £300,000 i’w rannu ymhlith 120 o fusnesau newydd yn Sir Gaerfyrddin ac rwyf am sicrhau bod pob ceiniog yn cael ei hawlio.

“Mae busnesau bach lleol mor bwysig i economi Sir Gaerfyrddin – maent yn rhoi cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a thwf a dylem wneud popeth o fewn ein gallu i’w cefnogi a’u hyrwyddo.”

, , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online