Friday, October 7, 2022
Angen rhagor o ofalwyr maeth yn Sir Gaerfyrddin  : More foster carers needed in Carmarthenshire

Angen rhagor o ofalwyr maeth yn Sir Gaerfyrddin : More foster carers needed in Carmarthenshire

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar fwy o bobl yn y sir i ystyried maethu.

Mae angen cannoedd o deuluoedd maeth newydd bob blwyddyn yng Nghymru i ofalu am blant o bob oedran, yn enwedig grwpiau o frodyr a chwiorydd, plant hŷn a phobl ifanc, plant ag anghenion ychwanegol, a phlant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches.

Mae’r galw newydd yn cael ei wneud i gyd-fynd â Phythefnos Gofal Maeth (10-24 Mai) – sef ymgyrch recriwtio a chodi ymwybyddiaeth genedlaethol gan y Rhwydwaith Maethu.

Mae hefyd yn dilyn blwyddyn heriol o ran y pandemig coronafeirws, lle mae angen cymorth ar lawer o blant a phobl ifanc ledled Cymru yn fwy nag erioed o’r blaen.

I gefnogi Pythefnos Gofal Maeth, gofynnir i bobl ledled Sir Gaerfyrddin roi lamp yn eu ffenestr flaen ddydd Iau (20 Mai) i ‘daflu goleuni’ ar y gwaith sy’n cael ei wneud gan ofalwyr maeth yr Awdurdod Lleol ac i ddathlu eu hymdrechion i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc.

Bydd adeiladau ledled Cymru, gan gynnwys Neuadd y Sir a Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin, Theatr y Ffwrnes yn Llanelli a Theatr y Glowyr yn Rhydaman hefyd yn cael eu goleuo’n oren i dynnu sylw at y gwaith arbennig y maent yn ei wneud.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Wasanaethau Plant: “Mae gofalwyr maeth yn rhoi cymorth, cariad a sefydlogrwydd o ddydd i ddydd i blant a phobl ifanc nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd biolegol.

“Er bod llawer ohonom efallai wedi bod yn anhapus ynglŷn â threulio’r rhan fwyaf o’r flwyddyn ddiwethaf gartref, ni all rhai pobl ifanc ond dychmygu cael yr ymdeimlad o ddiogelwch a chysur y mae ein cartref wedi ei roi i ni.” Yn syml iawn, mae’n rhywbeth a all ymddangos y tu hwnt i gyrraedd rhai plant a phobl ifanc. Mae gan lawer o bobl yn Sir Gaerfyrddin ystafelloedd sbâr a allai fod yn lloches, gan drawsnewid bywyd plentyn a sicrhau ei fod yn ffynnu.”

Os ydych yn credu y gallech wneud gwahaniaeth drwy ddod yn ofalwr maeth yn Sir Gaerfyrddin, ewch i https://maethu.canolbarthagorllewin.cymru/carmarthenshire/.

Nid oes angen i chi fod mewn perthynas, yn briod neu’n berchen ar eich cartref eich hun i ddod yn ofalwr maeth.

Carmarthenshire County Council is calling on more people in the county to consider fostering.

Hundreds of new foster families are needed every year in Wales to care for children of all ages, and in particular for sibling groups, older children and young people, children with additional needs, and unaccompanied asylum-seeking children.

The fresh call is being made to coincide with Foster Care Fortnight May 10-24 – a national awareness raising and recruitment campaign run by The Fostering Network.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

It also comes following a challenging year with the Coronavirus pandemic, with many children and young people across wales needing support more than ever before.

To support Foster Care fortnight people across Carmarthenshire are being asked to show place a lamp in their front window on Thursday (May 20) to ‘shine a light’ on the work being done by local authority foster carers and celebrate their efforts in transforming children and young people’s lives.

Buildings across Wales, including County Hall and The Lyric Theatre Carmarthen, The Ffwrnes Theatre in Llanelli and The Miners Theatre in Ammanford will also be lit up in orange to observe the remarkable work they do.

The council’s executive board member for children services, Cllr Glynog Davies said: “Foster carers provide day-to-day support, love and stability to children and young people who can’t live with their birth families.

“While many of us may have been unhappy about spending the best part of the last year cooped up at home, for some young people they can only dream of having the sense of safety, security and comfort that home has provided us with. It’s quite simply something that can seem out of reach to some children and young people. Many people in Carmarthenshire will have spare rooms that could become a sanctuary, transforming a child’s life and ensuring they thrive.”

If you think you could make a difference by becoming a foster carer in Carmarthenshire visit https://foster.midandwest.wales/carmarthenshire/

You don’t have to be in a relationship, married or own you on home to become a foster carer.

 

 

 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: