Saturday, December 3, 2022
Amser yn brin i drigolion Porth Tywyn cronni talebau band eang tra chyflym

Amser yn brin i drigolion Porth Tywyn cronni talebau band eang tra chyflym

MAE Openreach yn gofyn trigolion Porth Tywyn i gefnogi cynnig i ddarparu band eang ffeibr cyflawn, tra chyflym a dibynadwy yn y dref.

Nod y cwmni yw cael trigolion a busnesau lleol i addo talebau band eang Gigabeit gan lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig er mwyn helpu i adeiladu rhwydwaith newydd yn cynnig gwasanaeth band eang gigabeit, fydd yn rhedeg ffeibr yn syth o’r gyfnewidfa i bob cartref a busnes.

Mae trigolion nad ydynt eisoes yn gallu cael gwasanaeth band eang 100Mbps yn gallu gweld os ydynt yn gymwys i gael taleb a’i addo i gwmni gwasanaeth ar wefan Connect My Community.

Bydd addo’r talebau yn galluogi Openreach i gydweithio â chymuned leol i ariannu ac adeiladu rhwydwaith ar y cyd, a lledu band eang ffeibr cyflawn i ardaloedd nad ydynt yn rhan o gynlluniau uwchraddio preifat neu gyhoeddus.

Wrth gydweithio ag Openreach fel hyn mae dros 150,000 cartref a busnes ar draws y Deyrnas Unedig eisoes yn gallu elwa o fand eang tra chyflym a dibynadwy.

Dywedodd Connie Dixon, cyfarwyddwraig partneriaethau Cymru: “Dyma gyfle cyffrous i gymuned Porth Tywyn gael isadeiledd ffeibr cyflawn yn y dref, ond mae’r amser yn brin.”

“Bydd pawb sy’n addo taleb yn chwarae eu rhan wrth helpu i ddarparu cysylltiadau cyfathrebu yn ardal Porth Tywyn fydd yn cymharu â’r gorau yn Ewrop. Mae’r broses yn hawdd, ond bydd angen ei dilyn yn gyflym – oherwydd bydd y cynllun yn dod i ben ym mis Mawrth 2021.”

Ychwanegodd Connie: “Mae miloedd o gartrefi a busnesau ar draws y wlad eisoes yn gallu uwchraddio i rwydwaith ffeibr cyflawn Openreach, gyda thrigolion yn gallu defnyddio ein gwiriwr cod post i weld beth sydd ar gael ar hyn o bryd.

“Rydym yn buddsoddi £12 biliwn er lledu band eang ffeibr cyflawn i 20 miliwn cartref – gyda dros dair miliwn ohonynt yn yr ardaloedd mwyaf anodd eu cyrraedd ar draws y Deyrnas Unedig – ond ni fyddwn yn gallu uwchraddio’r wlad gyfan ar ben ein hunain. Mae cynllun cymorth y llywodraeth, ynghyd â help i daclo biwrocratiaeth a rhwystrau eraill, yn gwbl hanfodol.”

Er mwyn hawlio talebau fydd yn cyfrannu at gostau adeiladu’r rhwydwaith newydd, gofynnir trigolion i ymrwymo i archebu gwasanaeth ffeibr cyflawn gan gwmni o’u dewis am o leiaf 12 mis ar ôl darparu’r rhwydwaith newydd.

Mae trigolion cymwys yn gallu cael hyd at uchafswm o £3,000 tra bod busnesau bach i ganolig yn gallu hawlio hyd at £7,000 o dan y Cynllun Talebau Band Eang Gigabeit, gyda Llywodraeth Cymru yn ychwanegu at y swm ym mhob achos.

Dywedodd arweinydd Cyngor Sir Gâr, Cynghorydd Emlyn Dole: “Rydym yn croesawu’r cynllun hwn ac yn annog triogolion a busnesau Porth Tywyn sydd am gael band eang cyflym a dibynadwy i gofrestru eu diddordeb yn syth.”

“Mae cysylltiadau rhyngrwyd cyflym a dibynadwy yn hanfodol er cynnal tyfiant busnesau, a helpu cymunedau i ffynnu, mynd arlein a defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Profwyd hynny’n benodol yn ystod pandemig Covid-19.”

Ffeibr optig – llinynnau gwydr oddeutu degfed trwch gwallt – sy’n trosglwyddo data wrth ddefnyddio signalau golau. Mae ffeibr yn llai ac yn fwy ysgafn a gwydn na cheblau copr ac yn llai tebygol o ddioddef difrod. Mae’r fideo yn esbonio technoleg ffeibr cyflawn a mwy o fanylion yma.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: