Wednesday, December 7, 2022
Ail-Lansio Cynllun Tafarndai’r Heddlu

Ail-Lansio Cynllun Tafarndai’r Heddlu

MAE Heddlu Dyfed-Powys yn gweithio gyda thrwyddedigion ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys i ail-lansio Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio (BOBB) – cynllun sy’n gwahardd pobl o dafarndai, clybiau a bariau oherwydd ymddygiad gwael.

Mae’r cynllun yn ail-lansio mewn pryd ar gyfer penwythnos gŵyl y banc (ar ddydd Gwener, Mai 25) ac mae Timau Plismona Bro ar draws ardal yr heddlu wedi eu cysylltu’n agos gyda busnesau er mwyn gostwng trais ac anrhefn mewn tafarndai a chlybiau.

Meddai’r Prif Arolygydd Mark McSweeney: “Mae Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio’n offeryn effeithiol i helpu atal, gostwng a threchu troseddau’n ymwneud ag alcohol o fewn cymunedau.

“Os oes unrhyw un yn cael ei arestio am drosedd yn ymwneud â thrais, anrhefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn eiddo trwyddedig, neu ar ôl gadael sefydliad trwyddedig sy’n rhan o’r Cynllun, byddant yn cael eu gwahardd nid yn unig o’r eiddo trwyddedig hwnnw, ond o bob eiddo trwyddedig sy’n dangos yr arwydd Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio o fewn yr ardal.

“Mae’r neges yn syml – Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio! Yn ogystal, os yw rhywun yn niwsans parhaus i drwyddedai ond nad yw ei ymddygiad yn galw am ei arestio, gall trwyddedai roi ei enw ymlaen i dderbyn gwaharddiad o bob eiddo trwyddedig.”

Mae cwsmeriaid problemus yn cael eu gwahardd nid yn unig o’r un dafarn honno, ond o’r holl rai yn yr ardal sy’n rhan o’r cynllun. Y mae hefyd yn mynd i’r afael ag yfed tanoed a defnyddio a chyflenwi cyffuriau.

Ychwanegodd Mr McSweeney: “Mae Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio’n gweithio. Dyw e ddim yn anghyffredin gweld pobl yn fwy pryderus ynghylch gallu mynd i mewn i dafarn gyda’u ffrindiau nac ydynt ynghylch cael eu harestio.

“Ni fydd trwyddedai’n goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eu heiddo ac mae Bihafiwch Neu Cewch Eich Banio’n cadw pobl o’r fath allan, gan ei gwneud yn fwy diogel a phleserus i bawb arall.”

Mae ymgyrch haf Heddlu Dyfed-Powys – #MwynhewchHDP  – yn annog pobl i fwynhau beth sydd gan yr ardal i’w gynnig, a hynny’n ddiogel a gyda pharch at bobl eraill.

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: