Agoriad swyddogol uwch-ysgol newydd Seaside

Agoriad swyddogol uwch-ysgol newydd Seaside

BYDD ysgol newydd Llanelli, gwerth £10.2 miliwn, sef Ysgol Pen Rhos, yn cael ei hagor yn swyddogol yr wythnos hon.

Yr ysgol newydd hon, yn ardal Seaside y dref, yw un o uwch-ysgolion newydd Cyngor Sir Caerfyrddin sy’n cynnwys cyfleusterau addysg a hamdden modern i ddiwallu anghenion ei 420 o ddisgyblion yn ogystal â’r gymuned leol. Ariannwyd yr ysgol ar y cyd gan Raglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Mae’r ysgol, a ddyluniwyd gan dîm dylunio eiddo Cyngor Sir Caerfyrddin, yn un o ysgolion mwyaf eco-gydnaws y sir – dyluniwyd i gadw’r gwres yn yr ysgol a chadw ei chostau cynnal yn isel.

Mae’r cae chwarae 3G newydd a’r ardal gemau amlddefnydd sydd y tu allan i’r ysgol, er budd y disgyblion ac aelodau’r cyhoedd.

Ar ôl gwyliau’r Pasg, dychwelodd y disgyblion i ddechrau bywyd yn eu hysgol newydd, sy’n cyfuno ac yn disodli hen ysgol fabanod Copperworks ac ysgol gynradd Lakefield.

Mae’n ysgol ddwy ffrwd, ddwyieithog, sy’n cynnig addysg yn y Saesneg neu’r Gymraeg i blant rhwng 3–11 oed, ac mae 60 o leoedd meithrin yno, ynghyd â chanolfan Dechrau’n Deg.  

Adeiladwyd Ysgol Pen Rhos drwy gyfrwng Rhaglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin, gyda chyllid gan fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams: “Rwyf wrth fy modd fod staff a disgyblion yn mwynhau’r adeilad ysgol modern ac eco-gydnaws hwn. Mae hon yn enghraifft wych o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy ein Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif – mae’n amgylchedd dysgu newydd ysbrydoledig sy’n addas ar gyfer y dyfodol ac a ariannwyd gan £5 miliwn o Lywodraeth Cymru.

“Mae’r prosiect hwn yn rhan o gam cyntaf Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, lle bydd dros 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru yn cael eu hailadeiladu a’u hadnewyddu, gan gynrychioli’r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a’n colegau ers y 1960au.”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: “Mae hon yn enghraifft wych arall o ysgol yr 21ain ganrif sydd ag amgylchedd a chyfleusterau sy’n cynorthwyo plant i ddysgu a chwarae mewn amgylchedd gwych.

“Rydym yn ddiolchgar i gontractwyr TRJ Ltd am eu gwaith rhagorol ac am adeiladu ysgol sy’n edrych ac yn gweithio yn anhygoel o dda.

We Provide A FREE Local News Service

Help Support Local News today Thank You

 

“Rydym yn gobeithio bod disgyblion a staff yn dechrau ymgartrefu ac y byddant yn mwynhau’r blynyddoedd sydd i ddod.”

Ychwanegodd y Pennaeth, Joe Cudd: “Mae Ysgol Pen Rhos yn ysgol ardderchog sydd yn ganolbwynt i nifer o ddatblygiadau cyffrous yn yr ardal. Mae’r plant a’u teuluoedd wedi aros am gyfnod hir am eu hysgol newydd.

“Yn ddi-os, mae hwn yn gyfleuster eithriadol a fydd yn cyfoethogi bywydau nifer sylweddol o blant. Mae Ysgol Pen Rhos yn ysgol y 21ain ganrif ac mae arweinwyr cymunedol y dyfodol yn ganolog i’n gwaith.”

Beth yw barn y plant?

Keira Davies: “Mae fy ystafell ddosbarth newydd yn anhygoel. Mae’r cadeiriau yn gyfforddus iawn a phan fyddwn ni’n mynd y tu allan, mae’r athrawon yn gallu ein gwylio o’r tu mewn.”

Grace Woods: “Mae’r ysgol yma yn wych, mae pethau newydd yn yr ystafell ddosbarth – mae’r drysau yn llithro ar agor pan fyddwch am fynd y tu allan.”

Harri Hale: “Rwy’n hoffi’r cae chwarae 3G, rwy’n hoffi chwarae pêl-droed arno, ac rwy’n hoffi’r cyfrifiaduron newydd.”

Harry Williams-Hill: “Rwy’n hoff iawn ein bod yn gallu gwneud gwahanol bethau yn ystod amser chwarae fel chwarae pêl-droed, rhedeg neu eistedd ar y cadeiriau o dan yr ymbarelau. Pan fo’r tywydd yn braf, rydym yn gallu gweithio ar y balconi oherwydd mae gennym gadeiriau.”

Imogen Palethorpe: “Pan wnes i ddechrau yn yr ysgol roedd hi’n fawr iawn ac rwy’n hoffi’r ystafelloedd dosbarth yn fawr iawn hefyd am eu bod yn fawr. Mae’r neuadd fwyta yn lân iawn ac rydym yn gallu cael amser cinio da.”

Cymraeg