MAE busnesau newydd a busnesau sy’n ehangu yn cael cyfle i dyfu mewn unedau diwydiannol sydd newydd gael eu hadnewyddu yn Nyffryn Aman.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi £1 filiwn mewn adnewyddu Gweithdai Glanaman ynHeol y Tabernacl, sydd bellach yn cael eu rhoi ar y farchnad i’w gosod i fusnesau lleol.

Mae cam cyntaf y gwaith ailddatblygu bron wedi’i gwblhau a bydd yn cynnig 13 uned ddiwydiannol at ddefnydd diwydiannol cyffredinol, storio, dosbarthu neu fusnes.

Mae’r unedau ar gael ar delerau prydlesu hyblyg, ac mae’r rhenti yn amrywio o £235 i £525 y mis.

Roedd y Cyngor am hybu creu swyddi a chynyddu’r cyflenwad a’r galw o ran unedau diwydiannol yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Adnoddau: “Mae’r unedau sydd newydd gael eu hadnewyddu yn llenwi’r bwlch o ran y cyflenwad presennol o fannau diwydiannol ac yn rhoi cyfleoedd i fusnesau newydd a busnesau presennol sy’n tyfu.

“Mae hyn yn newyddion gwych i fusnesau newydd a busnesau sy’n tyfu yn ardal Dyffryn Aman, yn ogystal â’u cwsmeriaid.

For More Great News Stories Click The Banner

“Rydym yn ddiolchgar i’n contractwyr, sef Jones Brothers (Henllan) Ltd, am ansawdd eu gwaith.

“Rwyf wedi ymrwymo i adnewyddu ac adfywio’r gweithdai hyn ers imi gael fy ethol yn 2008 felly rwy’n falch iawn bod y gwaith hwn yn cael ei wneud.

“Rydym bellach yn edrych ymlaen at symud ymlaen i’r ail gam sef buddsoddiad pellach o £1 filiwn o’n rhaglen gyfalaf pum mlynedd ar gyfer y 13 uned sydd ar ôl.”

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu dod i gael golwg ar y gweithdai, cysylltwch â swyddfa eiddo’r Cyngor drwy ffonio 01267 246246 neu drwy anfon e-bost at estates@carmarthenshire.gov.uk.

I weld safleoedd masnachol eraill i’w rhentu a’u prynu, edrychwch ar wefan y Cyngorwww.sirgar.llyw.cymru/cartref/busnes/

, , , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online