Saturday, January 28, 2023
Agor Enwebiadau Pedwaredd Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

Agor Enwebiadau Pedwaredd Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

BYDD y cyfnod enwebu ar gyfer Seremoni Gwobrau flynyddol Mudiad Meithrin sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn y darpariaethau, yn agor ar Ddydd Gŵyl Dewi, sef Dydd Gwener y 1af o Fawrth.

Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am enwebiadau aelodau staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu Feithrinfeydd Dydd am wobr mewn un ar ddeg categori.

Eleni, byddwn yn creu categori enwebu newydd sef, Pecyn Croeso i Rieni. Rydym eisoes yn gwybod bod sawl darpariaeth yn creu pecyn rhieni arbennig er mwyn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i’r rhieni. Rydym yn gobeithio y gallwn ddefnyddio’r rhai a ddaw i’r brig i rannu arfer dda gyda’n holl ddarpariaethau.

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin:

“Mae’r Seremoni Gwobrau yn rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a diolch i’n staff a’n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Dyma gyfle i unrhyw un enwebu Cylch Meithrin; cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd – am wobr mewn un o un ar ddeg gwahanol gategori.”

Mae’r holl fanylion ar gael ar wefan Mudiad Meithrin – www.meithrin.cymru/enwebu – gyda gwahoddiad i bawb enwebu cylch neu feithrinfa sy’n gwneud gwaith da mewn amryw feysydd. Bydd y cyfnod enwebu ar agor hyd hanner nos 1 Mai.

Ychwanegodd Leanne:

“Y cyfan sydd rhaid gwneud yw nodi 3 rheswm pam eich bod yn enwebu cylch. Mae modd i chi hefyd ychwanegu hyd at 3 llun i’r enwebiad.”

Ategodd Iola Jones, Pennaeth Cyfathrebu a Phartneriaethau’r Mudiad:

“Mae gan bawb gyfle i enwebu hyd at ddeuddeg o’r gloch nos Fercher y 1af o fis Mai. Gobeithio y bydd pobl yn manteisio ar y cyfle i enwebu Cylch Meithrin, cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd sy’n haeddu cydnabyddiaeth ac edrychwn ymlaen at dderbyn llu o enwebiadau yn ystod y dyddiau canlynol!”

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y seremoni hon dros y tair blynedd ddiwethaf cynhelir y seremoni wobrwyo eleni yn Theatr y Werin, Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 19 o Hydref.

Cyn hynny bydd y panel dyfarnu’n cyfarfod ddiwedd mis Mai cyn cyhoeddi rhestr fer ar gyfer pob categori erbyn diwedd mis Mehefin. 

You May Have Missed

You are in breach of copyright
%d bloggers like this: