Agor Enwebiadau Pedwaredd Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin

Seremoni Gwobrau Mudiad Meithrin 2018 Y Neuadd Fawr Aberystwyth Nos Wener, 19 Hydref 2018 ©keith morris www.artswebwales.com keith@artx.co.uk 07710 285968 01970 611106

BYDD y cyfnod enwebu ar gyfer Seremoni Gwobrau flynyddol Mudiad Meithrin sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn y darpariaethau, yn agor ar Ddydd Gŵyl Dewi, sef Dydd Gwener y 1af o Fawrth.

Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am enwebiadau aelodau staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu Feithrinfeydd Dydd am wobr mewn un ar ddeg categori.

Eleni, byddwn yn creu categori enwebu newydd sef, Pecyn Croeso i Rieni. Rydym eisoes yn gwybod bod sawl darpariaeth yn creu pecyn rhieni arbennig er mwyn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i’r rhieni. Rydym yn gobeithio y gallwn ddefnyddio’r rhai a ddaw i’r brig i rannu arfer dda gyda’n holl ddarpariaethau.

Meddai Leanne Marsh, Pennaeth Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin:

“Mae’r Seremoni Gwobrau yn rhoi cyfle i Mudiad Meithrin gydnabod a diolch i’n staff a’n gwirfoddolwyr ar lawr gwlad. Dyma gyfle i unrhyw un enwebu Cylch Meithrin; cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd – am wobr mewn un o un ar ddeg gwahanol gategori.”

Mae’r holl fanylion ar gael ar wefan Mudiad Meithrin – www.meithrin.cymru/enwebu – gyda gwahoddiad i bawb enwebu cylch neu feithrinfa sy’n gwneud gwaith da mewn amryw feysydd. Bydd y cyfnod enwebu ar agor hyd hanner nos 1 Mai.

Ychwanegodd Leanne:

“Y cyfan sydd rhaid gwneud yw nodi 3 rheswm pam eich bod yn enwebu cylch. Mae modd i chi hefyd ychwanegu hyd at 3 llun i’r enwebiad.”

Ategodd Iola Jones, Pennaeth Cyfathrebu a Phartneriaethau’r Mudiad:

“Mae gan bawb gyfle i enwebu hyd at ddeuddeg o’r gloch nos Fercher y 1af o fis Mai. Gobeithio y bydd pobl yn manteisio ar y cyfle i enwebu Cylch Meithrin, cylch Ti a Fi neu feithrinfa ddydd sy’n haeddu cydnabyddiaeth ac edrychwn ymlaen at dderbyn llu o enwebiadau yn ystod y dyddiau canlynol!”

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y seremoni hon dros y tair blynedd ddiwethaf cynhelir y seremoni wobrwyo eleni yn Theatr y Werin, Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 19 o Hydref.

Cyn hynny bydd y panel dyfarnu’n cyfarfod ddiwedd mis Mai cyn cyhoeddi rhestr fer ar gyfer pob categori erbyn diwedd mis Mehefin. 

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: