3rd December 2021

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

£50 miliwn gan Llywodraeth Cymru i ddarparu cartrefi diogel a sefydlog i’r ddigartref

MAE’R Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, wedi cadarnhau y bydd yn rhoi hyd at £50 miliwn i gefnogi prosiectau ledled Cymru, gan ddarparu cartrefi diogel a sefydlogi bobl i wneud yn siŵr nad ydynt yn mynd yn ddigartref ac nad oes neb yn cael eu gorfodi yn ôl i’r strydoedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ategu ei hymrwymiad i fynd i’r afael â digartrefedd, drwy ailgartrefu pawb sydd wedi cael lloches frys yn ystod pandemig y coronafeirws, ac adeiladu ar y £10 miliwn o gyllid cychwynnol a gyhoeddwyd ym mis Mawrth drwy roi £40 miliwn ychwanegol ar gael i awdurdodau lleol.

Roedd cam cyntaf yr ymateb i ddigartrefedd yn canolbwyntio ar sicrhau bod gan bawb lety lle y gallent hynanynysu os oedd angen a lle y gallent ddilyn cyngor iechyd y cyhoedd ynghylch hylendid sylfaenol, golchi dwylo a chadw pellter cymdeithasol. Mae’r ail gam yn canolbwyntio ar ddull gweithredu mwy hirdymor o drawsnewid gwasanaethau, arloesi ac adeiladu cartrefi, â’r nod o sicrhau bod gan bawb a gafodd lety brys yn ystod pandemig y coronafeirws lwybr clir at gartref parhaol a darparu llety o ansawdd uchel i’r rheini sydd dan fygythiad o ddigartrefedd yn y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu pecyn o gymorth i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl sy’n wynebu caledi ariannol o ganlyniad i bandemig y coronafeirws yn gallu aros yn eu cartrefi rhent preifat, gan gynnal tenantiaethau ac osgoi troi pobl allan oherwydd ôl-ddyledion rhent. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddwyd cynnydd dros dro yn y cyfnod rhybudd ar gyfer troi allan, gan ddarparu mwy o ddiogelwch rhag digartrefedd i denantiaid mewn llety preifat ar rent a chartrefi’r cymdeithasau tai.

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddwyd £1.4m yn ychwanegol i helpu tenantiaid i gynyddu incwm eu haelwydydd a rheoli dyledion trafferthus, gyda chymorth cynllun rhybudd cynnar penodol a ddarperir gan Gyngor ar Bopeth Cymru. Yn ogystal, bydd y Cynllun Benthyciadau Arbed Tenantiaeth newydd yn darparu dull fforddiadwy o dalu am ôl-ddyledion rhent, neu i dalu rhent am fisoedd i ddod, gan leihau’r risg o droi tenantiaid allan a’u gwneud yn ddigartref. Bydd y benthyciadau hyn yn cael eu talu’n uniongyrchol i landlordiaid ac maent ar gael i denantiaid nad oedd mewn ôl-ddyledion rhent sylweddol cyn Mawrth 1af eleni.

Yn ystod ymweliad â Mind Casnewydd, a fydd yn cael arian o ail gam yr ymateb i ddigartrefedd i ychwanegu llawr newydd i’w swyddfeydd gan ddarparu saith o fflatiau hunangynhwysol, dywedodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

“Mae’r coronafeirws wedi tynnu sylw at dai mewn ffordd nad oes llawer ohonom wedi’i gweld o’r blaen ac wedi’n hatgoffa i gyd o bwysigrwydd sylfaenol tai fforddiadwy o ansawdd da, cartrefi diogel a sefydlog a chymunedau cryf a chydlynus y mae pobl eisiau byw a gweithio ynddynt. Y ffordd orau i ni fynd i’r afael â digartrefedd yw drwy ei atal yn y lle cyntaf.

Dw i wedi dweud yn glir nad ydw i eisiau gweld neb yn gorfod dychwelyd i’r strydoedd. Mae gennym gyfle unigryw i newid y gwasanaethau a newid bywydau er gwell – ac i wneud digartrefedd yn sefyllfa brin, fyrhoedlog nad yw’n ailddigwydd. Rydyn ni eisiau adeiladu ar y llwyddiant a welsom hyd yma a newid dull Cymru o weithredu ynghylch digartrefedd yn y tymor hir.

I’r perwyl hwnnw, dw i wedi cynyddu’r cyllid cyffredinol ar gyfer ail gam ein hymateb i ddigartrefedd i hyd at £50 miliwn. Mae hyn yn dangos yn eglur lefel ein hymrwymiad i’r dasg o sicrhau y gallwn gyflwyno newidiadau sylweddol a thrawsnewidiol a fydd yn cyfrannu at gyrraedd ein nod o ddileu digartrefedd yng Nghymru.

Mae awdurdodau lleol, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau yn y trydydd sector a chyrff eraill, wedi cyflwyno prosiectau hynod uchelgeisiol, beiddgar ac arloesol sydd nid yn unig yn manteisio ar ddulliau adeiladu modern sy’n defnyddio ynni’n effeithlon, ond sydd hefyd yn cydgysylltu â gwasanaethau eraill, megis camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl, gofal sylfaenol a diogelwch cymunedol. Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith nad problem llety yn unig yw digartrefedd: mae’n broblem i’r gwasanaethau cyhoeddus yn gyffredinol ac mae’n ymwneud â chael mynediad at y gwasanaethau hynny ble a phryd y mae eu hangen ar bobl. Nid rhyw dincran o gwmpas yr ymylon mo hyn – yn hytrach mae a wnelo a chael atebion beiddgar, a fydd yn para.”

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd:

“Roedd y cyngor yn gweithio gyda sefydliadau hirsefydlog i helpu cynifer o bobl â phosibl oddi ar y strydoedd ac i lety cyn i’r pandemig ddechrau, ond daeth y flaenoriaeth hon yn hollbwysig yn ystod y cyfnod cloi.

“Nid oedd hyn heb ei heriau am sawl rheswm, ond ni fyddai wedi bod yn bosibl o gwbl heb waith caled a pharodrwydd i arloesi ein tîm tai, a’n partneriaid a’r cymorth ariannol a roddwyd gan Lywodraeth Cymru.

“Dw i’n rhannu uchelgais y Gweinidog o ddileu digartrefedd yng Nghymru ac rydw i wrth fy modd ein bod wedi gallu gweithio gyda Mind Casnewydd ar y cynllun tai newydd gwych hwn fel rhan o gyllid cam 2 o’r ymateb i ddigartrefedd. Gwyddom na fydd cael gwared ar gysgu ar y stryd a digartrefedd yn llwyr yn hawdd, ond mae hwn yn gam nesaf pwysig ar y daith i weddnewid bywydau’r rheini nad oes ganddynt do uwch eu pennau.”

Arabic Arabic English English Irish Irish Polish Polish Romanian Romanian Scottish Gaelic Scottish Gaelic Turkish Turkish Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: