Cyhoeddi rhestr fer trydedd seremoni gwobrau Mudiad Meithrin

MAE Mudiad Meithrin wedi cyhoeddi rhestrau’r tri uchaf ar gyfer ei Seremoni Gwobrau flynyddol sy’n cydnabod a dathlu’r gwaith da sy’n cael ei wneud ar lawr gwlad yn ei ddarpariaethau.

Daw’r cyhoeddiad dri mis i’r diwrnod cyn i’r Seremoni Gwobrau gael ei chynnal yn y Neuadd Fawr, Campws Prifysgol Aberystwyth ar Ddydd Gwener 19eg o Hydref.

Mae Mudiad Meithrin wedi derbyn dros 350 o enwebiadau staff a gwirfoddolwyr Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi neu feithrinfeydd dydd...

Ymgyrch newydd i leihau’r risg o ddamweiniau ar y fferm all ddod a bywyd i ben neu newid bywyd

Y pennawd brawychus ‘Rydych yn edrych ar y person sy’n gyfrifol am eich iechyd a diogelwch chi’ wrth ochr drych sy’n eich dangos chi eich hun... llyfryn ‘arferion da’ diogelwch fferm sy’n cynnwys delwedd rymus o ffermwr o’r Fenni a gollodd ei goes mewn damwain gyda chombein... a thîm o fentoriaid diogelwch fferm hyfforddedig fydd yn ymweld â’ch fferm i’ch galluogi i wneud eich fferm yn lle mwy diogel i weithio. 

<p...

Ian ‘H’ Watkins o’r grŵp pop Steps a Caryl Parry Jones i lansio cam nesaf cynllun dysgu’r Clwb Cwtsh

DDYDD Llun Gorffennaf 23 am hanner dydd yn uned Mudiad Meithrin (FOR735) ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd bydd y canwr Ian ‘H’ Watkins o’r grŵp pop Steps a’r diddanwr amryddawn Caryl Parry Jones yn lansio ail flwyddyn cynllun cenedlaethol y ‘Clwb Cwtsh’.

Mae’r cynllun rhad ac am ddim sy’n defnyddio gemau a chaneuon i gyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc yn ail ddechrau yn yr Hydref ac eto yn 2019.  Cafodd y cynllun, sy’n brosiect ar y cyd rhwng Mudiad...

Pop star Ian ‘H’ Watkins and entertainer Caryl Parry Jones launch the Clwb Cwtsh learning programme’s next Steps

ON Monday July 23 at 12:00pm on the Mudiad Meithrin stand (FOR735) at the Royal Welsh Showground, Llanelwedd, pop star Ian ‘H’ Watkins, a member of the group Steps, and the versatile Welsh-language writer and performer Caryl Parry Jones will launch the second year of the national learning programme, ‘Clwb Cwtsh.’

The free scheme, which uses games and songs to introduce the Welsh language to parents of young children, takes place in the autumn and again in 2019. The scheme, a joint...

Seremoni wobrwyo i ddysgwyr y blynyddoedd cynnar

DDYDD Gwener 6 Gorffennaf cynhelir seremoni wobrwyo arbennig yng Ngwesty’r Diplomat, Llanelli er mwyn cyflwyno tystysgrifau ym maes y blynyddoedd cynnar i 74 o ddisgyblion ysgol uwchradd sy’n rhan o gynllun ysgolion Cam wrth Gam a gynhelir gan Mudiad Meithrin.

Bydd dros 150 o ffrindiau a theuluoedd y disgyblion llwyddiannus wedi teithio o bob rhan o Gymru i fod yn bresennol yn yr achlysur arbennig hwn. Ers dechrau cynnig y gwasanaeth arbenigol yma i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg...

Ffermwyr i weld system flaengar i waredu dŵr o slyri ar waith

BYDD data cychwynnol o system ar fferm sydd â photensial i arwain at leihad o 80% mewn cyfaint slyri yn cael ei rannu gydag ymwelwyr yn ystod diwrnod agored ar y cyd rhwng y Projectslyri a Cyswllt Ffermio ar fferm Coleg Gelli Aur yn Sir Gâr ym mis Awst.

Mae’r fferm, sy’n un o Safleoedd Arloesedd Cyswllt Ffermio, yn treialu technoleg sy’n tynnu dŵr o slyri ac yn trin y dŵr gyda’r nod i’r...

Ras yr Iaith 1 mile run is coming to Llanelli for the first time

ON July 5th around 200 people including local businesses people and school children will run a 1 mile circular route through Llanelli Town Centre to raise the profile of Welsh as a living language of Wales.
Ras yr iaith is not a competitive race for athletes, Ras yr Iaith is a race for the Welsh language by the Welsh people. It's purpose is to celebrate the Welsh Language which is over 2000 years old and existed before the English Language developed centuries...

Cynghori ffermwyr i weithredu nawr i leihau effaith y cyfnod sych

MAE ffermwyr ledled Cymru’n cael eu hannog i roi cynllun ar waith i leihau effaith y tywydd sych ar dda byw a chyflenwad porthiant.

Mae’r amodau tywydd heriol ers yr hydref diwethaf wedi golygu bod rhai’n wynebu prinder porthiant wrth nesau at yr haf, a gyda chyn lleied o law dros yr wythnosau diwethaf, mae’r ffermydd hyn bellach yn bwydo stoc silwair y gaeaf neu’n prynu...

Cadw pawb yn ddiogel ar eich fferm

LLADDWYD 30 o bobl yn y sectorau amaethyddol, coedwigaeth neu bysgodfeydd yn y Deyrnas Unedig yn ystod 2016 a 2017.

Dyna’r ffeithiau syfrdanol a rannwyd gyda ffermwyr Cymru yn ystod digwyddiad Cyswllt Ffermio yng Ngholeg Amaethyddol Glynllifon ger Caernarfon, Gwynedd yn ddiweddar.

Mae 9 o ffermwyr yn cael eu lladd ar ffermydd yn y DU ym mhob 100,000 o’r gweithlu o’i gymharu ag 1.5 o fewn y diwydiant...