Noise Action Week to raise awareness of excessive dog barking

COUNCIL environmental health officers will be out and about in the county raising awareness of excessive dog barking as part of Noise Action Week (May 21-26).

Excessive dog barking is the number one noise complaint dealt with by Carmarthenshire County Council’s environmental health team.

Officers will be visiting attractions popular with dog owners to raise awareness of the issue and handing out leaflets about...

Llanc yn cynrychioli Sir Gâr ar lawr Tŷ’r Cyffredin

BYDD llanc o Rydaman yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin yn Nhŷ'r Cyffredin yn hwyrach eleni.

Mae Thomas Vaughan-Jones, 14 oed, wedi'i ethol gan aelodau Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin i gynrychioli'r sir yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 2018.

Bydd yn ymuno â thros 300 o aelodau a fydd yn cymryd rhan yng nghynulliad blynyddol a chenedlaethol y Senedd yn Nhŷ'r Cyffredin, San Steffan ym mis Tachwedd.

<p...

Carmarthenshire teen to debate in House of Commons

AN Ammanford teenager will be representing Carmarthenshire at the House of Commons later this year.

Thomas Vaughan-Jones, aged 14, has been elected by members of the Carmarthenshire Youth Council (CYC) to represent the county at the UK Youth Parliament for 2018.

He will be joining over 300 members who will take part in the UKYP’s annual sitting which is a national debate in the House of Commons, Westminster, in...

Newidiadau i’r tip yn Nhrostre yn dilyn cwynion

MAE rhwystrau cyfyngu ar uchder yn cael eu hailgyflwyno yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Trostre mewn ymgais i atal y cyfleuster rhag cael ei gamddefnyddio gan gerbydau masnach.

Yn ystod mis Ebrill, roedd 26,000 o gerbydau wedi ymweld â'r safle, ond credir bod tua thraean o'r rheiny yn fusnesau nad oes ganddynt hawl i ddefnyddio'r cyfleusterau.

<p...

Changes at Trostre tip after complaints about misuse

HEIGHT restriction barriers are being re-introduced at Trostre Household Waste Recycling Centre (HWRC) in an attempt to stop the facility being abused by trade vehicles.

During April, 26,000 vehicles visited the site, but it is thought that around a third were businesses who are not permitted to use the facilities.

Growing misuse of the site is causing congestion and safety issues at the site, prompting...

Gwaith i ddechrau ar adeilad archif newydd

BYDD gwaith yn dechrau'r wythnos nesaf ar yr estyniad archif newydd gwerth £2.6 miliwn yng nghefn Llyfrgell Caerfyrddin.

Bydd datblygu Y Stordy, sef cyfleuster archifau pwrpasol newydd y mae ei angen yn fawr, yn helpu i sicrhau bod casgliad Archifau Sir Gaerfyrddin yn dychwelyd i'r sir.

Bydd contractwyr TRJ yn dechrau'r gwaith ar y safle ddydd Llun, Mai 21. Y gobaith yw y bydd yr archifau, a ddyluniwyd gan...

Work to start on new archive building in Carmarthen

WORK is set to start next week on the new £2.6 million archive extension at the rear of Carmarthen library.

The development of the new, much needed, purpose built archives facility, Y Stordy, will help ensure the awaited return of the Carmarthenshire Archives collection to the county.

Contractors TRJ are set to start work at the site on Monday, May 21. It is hoped that the archives, designed by Acanthus Holden,...

Y Cyngor Ieuenctid yn gwirfoddoli dros 1200 awr

MAE aelodau Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin wedi cyfrannu dros 1200 o oriau at wirfoddoli ar raddfa leol, ranbarthol a chenedlaethol yn ystod y 12 mis diwethaf.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CGGSG) wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd dros y blynyddoedd ac wedi datblygu Cynllun Cydnabod Ieuenctid i bobl ifanc 11-14 oed. Maent wedi lobïo GwirVol, menter Gwirfoddoli...

CYC members give more than 1200 hours volunteering

MEMBERS from Carmarthenshire Youth Council (CYC) have devoted more than 1200 hours to volunteering on a local, regional and national level during the past 12 months.

Carmarthenshire County Council, Carmarthenshire Youth Council and CAVS have been working together over the years and developed a Youth Recognition Scheme for 11-14 year olds. They have lobbied GwirVol the Youth Volunteering initiative for Wales, to lower the Millennium...

Cyfle i ddweud eich dweud am bolisi hapchwarae

RYDYM am gael barn pobl er mwyn helpu i lywio adolygiad o bolisi hapchwarae Sir Gaerfyrddin.

Hoffem gael adborth gan breswylwyr, busnesau, deiliaid trwydded a'u cynrychiolwyr fel rhan o arolwg sydd bellach ar agor tan 1 Mehefin.

Mae'n ofynnol o dan y gyfraith bod y polisi hapchwarae presennol, a fabwysiadwyd yn ffurfiol gan Gyngor Sir...