BYDD plant yn ardal Porth Tywyn bellach yn derbyn addysg Gymraeg o dair oed yn dilyn penderfyniad gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin.

For More Great News Stories Click The Banner

Bydd darpariaeth feithrin blynyddoedd cynnar ran amser ar gael yn Ysgol Parc y Tywyn yn y dref ar gyfer disgyblion sy’n dair oed. Hyd yn hyn, mae’r ysgol dim ond wedi derbyn disgyblion sy’n bedair oed a hŷn.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda darparwyr gofal plant y sector preifat yn yr ardal er mwyn sicrhau y gall teuluoedd gael budd o’r gwasanaethau cofleidiol a lleihau’r effaith ar fusnesau lleol sef un o’r prif faterion a nodwyd yn ystod ymgynghoriad helaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Mae’r Cylch Meithrin ym Mhorth Tywyn wedi gwneud gwaith gwych yn y gorffennol. Bydd yr addysg feithrin dan sylw yn rhan-amser. Mae posibilrwydd i ni a’r ysgol feithrin weithio gyda’n gilydd er mwyn darparu gwasanaeth cofleidiol.”

Ar hyn o bryd, ceir darpariaeth blynyddoedd cynnar mewn 36 o ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin, fodd bynnag, dywedodd y Cynghorydd Davies y gellir ymestyn hyn i’r holl ysgolion yn y dyfodol.

Mae grŵp Gorchwyl a Gorffen o gynghorwyr wedi cael ei sefydlu er mwyn edrych ar y mater.

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online