25th June 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Gweithgynhyrchwr o Lanelli wedi’i enwi yn Gyflogwr VQ y Flwyddyn yng Nghymru

MAE Gestamp Tallent Ltd o Lanelli, cwmni gweithgynhyrchu yn y maes moduro, yn dathlu ar ôl cael ei enwi yn Gyflogwr Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) y Flwyddyn yng Nghymru.

Mae buddsoddi mewn hyfforddiant ac yn datblygiad y gweithlu wedi talu ar ei ganfed i’r cwmni, a gasglodd y wobr nodedig mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Exchange, Caerdydd, i gyd-fynd â Diwrnod VQ.

Mae’r wobr yn canolbwyntio ar gyflogwyr sy’n hyrwyddo gwerth cymwysterau galwedigaethol yn y gweithle ac yn gwneud gwir gyfraniad tuag at wella sgiliau a chystadleurwydd cenedlaethol.

Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, ColegauCymru a Cymwysterau Cymru sy’n trefnu Gwobrau VQ, a’r nod yw gwobrwyo unigolion a sefydliadau am eu hymroddiad, eu gwaith caled a’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni.

Meddai Stacey Davies, rheolwraig Adnoddau Dynol Gestamp Tallent: “Rydyn ni wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn gweddnewid yr hyfforddiant a’r cyfleoedd datblygu yn y ffatri. Mae ennill y wobr hon yn golygu llawer inni, oherwydd mae’n dangos ein bod ni’n symud yn y cyfeiriad cywir.

“Rydyn ni’n gweithio i sefydliad sy’n parhau i fuddsoddi yn y ffatri a’i phobl, ac rydyn ni’n falch o chwifio’r faner dros fusnes yng Nghymru.”

Ychwanegodd Victoria Adams, cydlynydd hyfforddiant y cwmni: “Rydyn ni wrth ein boddau o fod wedi ennill y wobr. Mae’n golygu bod yr holl waith caled wedi talu’i ffordd. Mae hyrwyddo ein pobl a rhoi’r adnoddau iddyn nhw wneud eu gwaith yn ganolog i bopeth a wnawn ni.”

Ers prynu’r gwaith yn Llanelli yn 2011, mae Gestamp wedi gweddnewid sefyllfa’r busnes drwy fuddsoddi yn y ffatri a’r bobl sy’n gweithio yno. Mae’r cwmni yn gyflenwr o bwys i gwsmeriaid yn y maes moduro, gan gynnwys Jaguar Land Rover, Bentley a Honda.

Mae pobl yn ganolog i strategaeth fusnes Gestamp, ac un o’i egwyddorion corfforaethol yw mai “pobl yw penseiri llwyddiant”. Mae hynny’n sicr yn wir yn y ffatri hon.

Mae rhaglen datblygu talent Gestamp, sy’n rhaglen benodol i asesu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiad drwy arfarniadau, ochr yn ochr â disgrifiadau swyddi manylach, yn creu cynlluniau datblygu unigol a phwrpasol ar gyfer pob un o’r 428 o weithwyr yn Llanelli.

Mae gan y gwmni agwedd hollgynhwysol ar gyfer rhoi cyfleoedd datblygu ffurfiol a chymwysterau i’w weithwyr.

“Mae ein busnes yn rhoi lle blaenllaw i ennill cymwysterau galwedigaethol a rhoi hyfforddiant,” meddai Victoria. “Mae hyrwyddo datblygiad personol a phroffesiynol y staff yn ein galluogi i gyflawni amcanion eraill ein busnes.

“Nid oes pall ar ein hymrwymiad i sicrhau bod ein gweithwyr yn ennill cymwysterau – ac mae pawb o lawr y siop i lefel y bwrdd yn rhan o hynny.”

Yn y flwyddyn ddiwethaf, dechreuodd 20% o’r gweithlu ddilyn rhaglenni galwedigaethol, o beirianneg fecanyddol i weldio a hyfforddi, yn ogystal â rhaglenni gwella ansawdd a hyfforddi’r hyfforddwr.

Law yn llaw â’r rhaglenni technegol, mae’r rhaglenni Arwain a Rheoli, Datblygu Arweinwyr a Photensial Mawr yr un mor bwysig, a’r rheini’n helpu arweinwyr ar bob lefel yn y busnes, gan greu cynlluniau olynu strategol.

O brentisiaethau i gymwysterau israddedig a chymwysterau cydymffurfio, mae Coleg Sir Gâr wedi helpu’r cwmni. Enillodd un o’i brentisiaid fedal aur mewn Electroneg Ddiwydiannol yng nghystadleuaeth WorldSkills UK.

Mae cyfraddau trosiant y staff yn isel, gyda 16 o weithwyr wedi gwasanaethu am 40 mlynedd y llynedd.

“Mae brwdfrydedd y sefydliad dros gymwysterau i’w ganmol yn fawr,” meddai Caroline Newman, pennaeth cynorthwyol Coleg Sir Gâr, a roddodd glod hefyd i gysylltiadau Gestamp gydag ysgolion.

Mae cymwysterau galwedigaethol yn bwysig i’r economi, i gwmnïau ac i unigolion, gan eu bod yn darparu’r gweithwyr hyfforddedig a thalentog y mae busnesau mor awyddus i’w cael, a chan eu bod hefyd yn sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau i lwyddo yn y byd addysg a’r byd gwaith. 

Cafodd Gestamp Tallent Ltd ei longyfarch gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. “Mae gwobr VQ yn arwydd o ymroddiad i broffesiwn penodol, ac yn dangos i bobl eraill eich bod wedi gwir ymrwymo i ddatblygu yn bersonol ac yn broffesiynol.

“Mae’r gwobrau yn ein helpu i ddathlu cyflogwyr, dysgwyr a hyfforddwyr yng Nghymru sydd eisoes yn cymryd camau ychwanegol i ddatblygu sgiliau a chymwysterau galwedigaethol.”

Llywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru.

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: