3rd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Cynllun goedwigaeth yn sicrhau dyfodol cynaliadwy i fferm fynydd yng Nghymru

MAE fferm fynydd yng Nghymru wedi sicrhau dyfodol cynaliadwy trwy blannu 120 erw o goetir fel rhan o gynllun Creu Coetir. Bydd hyn yn sicrhau incwm tymor hir i’r busnes ac yn gwneud defnydd gwell o dir ymylol.

Mae’r teulu Lydiate yn ffermio defaid ar fferm 500 erw Tynyberth sydd hefyd yn Safle Arddangos i Cyswllt Ffermio yn Abaty Cwm-hir, ger Llandrindod.

Pan ddychwelodd Jack i ffermio yn 2016 mewn partneriaeth gyda’i rieni, John a Lynne, edrychodd ar opsiynau i sicrhau bod y busnes mewn sefyllfa gryfach wrth edrych i’r dyfodol.

Ar y man uchaf, mae’r ddaear yn codi i 1,750 troedfedd ond doedden nhw ddim yn gwneud y mwyaf o’r tir ymylol trwy gynhyrchu da byw.

Roedd coedwigaeth yn ddewis da ar gyfer y tir hwn felly, gyda chyngor oddi wrth Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth gyda Chyswllt Ffermio, gwnaeth Jack gais i fod yn rhan o gynllun Creu Coetir Glastir. Mae hwn yn gynllun gan Lywodraeth Cymru sy’n rhoi cefnogaeth ariannol ar gyfer plannu o’r newydd.

Yn 2017, cafodd 120 erw o goed pren meddal a chaled eu plannu a bydd 30 erw arall yn cael eu plannu yn 2018.

Mae’r cytundeb yn sicrhau taliad blynyddol am 12 mlynedd i’r teulu Lydiate. Bydd y teneuo cyntaf yn digwydd 15 mlynedd ar ôl plannu, ac ar ôl 30 mlynedd bydd y teulu yn medru torri’r goedwig aeddfed a gwerthu’r coed.

Dywedodd Jack fod arallgyfeirio yn sicrhau dyfodol ei blant ef a’i wraig Katherine sef Milly, Trystan ac Erin.

“Mae’n rhoi man cychwyn i mi pan fydd angen torri’r coed ac yn rhoi sicrwydd i ddyfodol y plant,” dywedodd.

Hefyd, gwnaeth Geraint sicrhau bod Jack yn ymwybodol o’r Cod Carbon Coetiroedd. “Mae’r carbon sydd wedi cael ei neilltuo yn cael ei gyfrif mewn tunelli carbon. Unwaith y bydd wedi cael ei ddilysu mae’n gallu cael ei werthu i gwmnïau sy’n ceisio’i osod yn erbyn ei ôl troed carbon,” eglurodd Geraint.

Mae safle Tynyberth yn rhagweld y bydd yn neilltuo mwy na 8,000 tunnell garbon dros gyfnod y cytundeb.

“Heb Cyswllt Ffermio fyddwn ni ddim yn ymwybodol o’r cynllun. Mae’n rhoi ffynhonnell incwm bwysig arall i’r busnes,” meddai Jack.

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: