DDYDD Iau 14  Mawrth am 11 o’r gloch y bore yn Ysgol Gynradd Carwe bydd Cylch Meithrin Carwe, ger Cydweli’n dathlu’r llwyddiant o fod yr ail Gylch yng Nghymru i ennill Safon Aur Cynllun Safonau Serennog Mudiad Meithrin.

Bydd dathliadau’r ‘Parti Porffor’ yn cynnwys ymweliad gan gymeriad unigryw Mudiad Meithrin, Dewin, yn ogystal â Phrif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr Gwenllïan Lansdown Davies.

Bwriad cynllun Safonau Serennog yw annog cylchoedd i ddatblygu, arloesi a chodi ansawdd a safon eu gwasanaethau i blant bach a theuluoedd gyda safonau ar dri lefel gwahanol – efydd, arian ac aur.

Meddai Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, Dr Gwenllïan Lansdown Davies:

“Mae Safonau Serennog yn gosod gwaelodlin o ran safon y gwasanaeth a disgwyliadau o ran polisi iaith y Cylch Meithrin. Mae pob Cylch Meithrin felly’n meddu ar Safon Seren Efydd.

“Rhaid ymgeisio am Safon Arian trwy gyflwyno portffolio i’w asesu gan banel o arbenigwyr Mudiad Meithrin. Mae Safon Aur yn cael ei ddyfarnu’n dilyn arolygiad ar safle’r Cylch Meithrin gan arolygwyr annibynnol.”

Ategodd Leanne Marsh, Pennaeth Adran Datblygu Gwasanaethau Mudiad Meithrin:

“Anelir y cynllun hwn yn arbennig at Gylchoedd Meithrin. Mae cynllun ‘Cylch Ti a Fi Serennog’ ar gael ar gyfer Cylchoedd Ti a Fi a ‘Safonau Serennog Meithrinfeydd’ ar gael i feithrinfeydd dydd.

“Mae codi safonau a chadarnhau ansawdd yn broses barhaus a chyda datblygiadau sylweddol yn y blynyddoedd cynnar, mae’n rhaid sicrhau fod Cylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi a Meithrinfeydd dydd yn cael cefnogaeth i arloesi ac i ehangu gwasanaeth er mwyn parhau’n gynaliadwy.

“Mae’r disgwyliadau felly o ran y marc Safon Seren Aur yn uchelgeisiol iawn.”

, , , , ,
Similar Posts
Latest Posts from Llanelli Online