Dirwyo dyn am adael bag sbwriel

MAE dyn o Nantgaredig wedi cyfaddef iddo adael bag sbwriel du ar y llawr mewn safle ailgylchu yn Abergwili.

Cafodd Scott Clarkson ddirwy o £209 ar ôl i swyddogion gorfodi wneud archwiliadau.

Cafodd y dyn, 47 oed, hysbysiad cosb benodedig ond ni wnaeth unrhyw daliad ac yna, aeth yr achos i'r llys.

Rhoddwyd gorchymyn gan Lys Ynadon Llanelli i'r dyn, a blediodd yn euog drwy'r post, dalu...

Annog ffermwyr Cymru i fynychu gweithdai ymwybyddiaeth diogelwch fferm i leihau’r peryglon

DROS y deng mlynedd diwethaf, mae 388 o ffermwyr, aelodau o’u teuluoedd neu weithwyr fferm wedi cael eu lladd ar ffermydd Prydain, ac o’r rhain, roedd 38 ohonynt yng Nghymru. Mae miloedd mwy wedi dioddef anafiadau difrifol sy’n dal i gael effaith yn ddyddiol ac wedi newid bywydau am byth.

Mae Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru (WFSP), cydweithrediad rhwng pob un o’r sefydliadau allweddol sy’n cynrychioli amaethyddiaeth a diwydiannau cysylltiedig yng Nghymru, yn benderfynol o...

Cynllun i adeiladu 210 o dai newydd yn Noc y Gogledd

MAE’R Cyngor wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu 210 o dai ar hyd arfordir Llanelli.

Mae cyfle gan bobl i gael cipolwg am y tro cyntaf ar y cynlluniau ar gyfer y datblygiad arfaethedig newydd ar dir yn Noc y Gogledd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ymarfer cyn ymgynghori i gasglu adborth ynghylch ei gynlluniau. Wedyn bydd yr adborth hwn yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o'r broses gynllunio.

Disgwylir i gais...

Dau aelod o staff nyrsio Hywel Dda wedi eu derbyn ar Raglen Ysbrydoli Gwelliant y Sefydliad Astudiaethau Nyrsio

MAE Hywel Dda yn falch iawn o gyhoeddi bod dau aelod o'n staff nyrsio sef Helen Furneaux, Arweinydd Tîm Ymwelwyr Iechyd a Sian Perry Uwch Brif Nyrs Gofal Ambiwladol Paediatreg, wedi'u derbyn i'r rhaglen fawreddog Ysbrydoli Gwelliant y Sefydliad Astudiaethau Nyrsio (_FoNS_).

Mae Ysbrydoli Gwelliant yn rhaglen newydd gyffrous, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Burdett dros Nyrsio, sy'n anelu at ddatblygu cymuned o Gymrodyr Gwelliant FoNS - arweinwyr clinigol gydag arbenigedd mewn hwyluso...

Gwobrau Adeiladu Sir Gaerfyrddin

MAE 13 o fusnesau Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cydnabod am eu cyflawniadau yn y diwydiant adeiladu.

Mae Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2018, Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol Sir Gaerfyrddin, yn cydnabod cwmnïau a phartneriaethau rhagorol, yn ogystal ag unigolion sy'n mynd yr ail filltir.

Dewisir prosiectau drwy gydol y flwyddyn gan Syrfewyr Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Caerfyrddin, sy'n enwebu cynlluniau gwych ar...

Cynghorwyr Sir Gaerfyrddin yn cefnogi ymgyrch WASPI

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi mynd ati i gefnogi'r ymgyrch Menywod yn Erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth (WASPI).

Cytunodd y cynghorwyr i gefnogi menywod a anwyd yn y 1950au yn Sir Gaerfyrddin yr effeithir arnynt gan y trefniadau pensiwn gwladol newydd sy'n golygu bydd yn rhaid i lawer ohonynt weithio'n hirach cyn y gallant ymddeol.

Mae'r ymgyrch genedlaethol uchel ei phroffil yn gofyn i'r Llywodraeth weithredu trefniadau pensiwn trosiannol teg ar gyfer yr holl fenywod yr...

Ymdrechion di-flino’n parhau i sicrhau Meddygon Teulu ar gyfer gwasanaeth Tu Allan i Oriau

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymdrechu'n ddi-flino i sicrhau meddygon teulu ar gyfer rotas Tu Allan i Oriau yn Sir Gaerfyrddin wrth agosau at y penwythnos hwn.

Mae'r bwrdd iechyd yn ei chael hi'n gynyddol anodd i staffio rotas, a'r penwythnos diwethaf arweiniodd hyn at gau'r gwasanaeth am gyfnod dros dro yn Ysbyty Tywysog Philip, Llanelli.

Mae'r gwasanaeth wedi ailgychwyn fin nos a thros nos yn ystod yr wythnos hyd yn hyn, ond er gwaethaf ymdrechion mae rotas heb eu llenwi ar...

Hwb gwasanaethau cwsmeriaid i ganol tref Rhydaman

MAE cynlluniau i gyflwyno Hwb gwasanaethau cwsmeriaid y cyngor yng nghanol tref Rhydaman wedi dod gam yn agosach.

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cytuno i sefydlu Hwb yn Rhydaman er mwyn cynnig mynediad wyneb yn wyneb i ystod eang o wasanaethau'r cyngor a darparu cymorth o ran anghenion cyflogaeth, hyfforddiant a gwirfoddoli.

<span...

Nodyn i’r dyddiadur ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi ei gynlluniau i lansio ymgynghoriad ffurfiol, â'r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal lleol ar gyfer ein cymunedau, ar ddydd Iau Ebrill 19, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth ffurfiol y Bwrdd ar y diwrnod hwnnw.

Bydd y bwrdd iechyd yn cyflwyno opsiynau ar gyfer darpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal i'r boblogaeth, y mae o'r farm sy'n ddiogel, yn ddichonadwy ac yn cynnig gwelliant i'r hyn sy'n cael ei ddarparu ar hyn o bryd. Bydd yr...

Lansio Cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy

MAE cynigion yn cael eu derbyn nawr ar gyfer cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy eleni.

Anogir darpar entrepreneuriaid o'r sir i gymryd rhan yn y gystadleuaeth eleni a lansiwyd ar Gampws y Graig, Coleg Sir Gâr.

Mae'r wobr sydd ar gael wedi cynyddu eleni i £5,000, yn ogystal â swyddfa am ddim am flwyddyn yng Nghanolfan Fenter y Goleudy yn Nafen, Llanelli. Hefyd, cynigir cymorth mentora i'r enillydd, er mwyn ceisio datblygu ei fusnes. Bydd y sawl sy'n dod yn ail ac yn drydydd yn cael...