Trigolion Llanbedr Pont Steffan – mae angen gwneud newidiadau i’ch gwasanaethau GIG, a dyma eich cyfle i ddweud eich dweud

MAE trigolion Llanbedr Pont Steffan a’r fro yn cael eu gwahodd i digwyddiad galw-heibio cyhoeddus i drafod ein cynigion i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 2pm a 7pm yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan SA48 7EE ar ddydd Llun 2 Gorffenaf 2018. Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud ar ein cynigion neu i rannu syniadau newydd â ni.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol...

Cymuned Ty-isa i fod yn rhan o newid mawr

MAE newidiadau mawr ar y gweill i ward Ty-isa, Llanelli a'r gymuned sydd wrth y llyw.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau allweddol, yn ymgymryd â rhaglen ymgysylltu cymunedol enfawr er mwyn cael sylwadau a syniadau ynghylch datblygu cynllun adfywio ar gyfer yr ardal.

Mae'n golygu y bydd gan breswylwyr,...

Codi arian ar gyfer cymdeithas LCD’s

YN ddiweddar mae Swyddogion y Mudiad yn y Sir wedi bod wrthi’n codi arian ar gyfer elusen sy’n agos iawn i’n calonnau yn Sir Gâr sef y Gymdeithas CGD sef elusen sy’n codi arian ar gyfer unigolion sy’n dioddef o afiechyd ‘chronic granulomatous’. Cyn y Nadolig, bu farw un o’n haelodau yn y Sir sef Nia Wyn Thomas oedd yn aelod yng Nghlwb Ffermwyr Ifanc Llangadog ac roedd y Swyddogion a’r Aelodau’n awyddus dros ben i godi arian er cof am aelod gwerthfawr a brwdfrydig.

Ar...

Ymddiheuriad gan fwrdd iechyd ar ôl i faban newydd-anedig farw yn Ysbyty Glangwili

YMDDIHEUODD Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am y gofal a thriniaeth roddwyd i fam a’i diweddar fab yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cynnal cwyn gan y rhieni, a chyfeiriodd yr Ombwdsmon at “gyfres o fethiannau” gan y bwrdd iechyd gan gynnwys bod marwolaeth eu mab wedi ei gofnodi yn anghywir fel marw-anedig yn hytrach na marwolaeth newydd-anedig.

Awgrymodd yr Ombwdsmon y dylai’r swm o £4500 gael ei dalu gan y Bwrdd Iechyd i...

Lleoedd newydd ar gael ar gyfer gwasanaethau deintyddol yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

RYDYM yn gofyn i gleifion sydd wedi bod ar restr aros ar gyfer gwasanaethau deintyddol yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i gysylltu â ni gan fod nifer o leoedd gwag ar gael ar hyn o bryd.

Yn ddiweddar, comisiynwyd ymarfer gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gynyddu lefel gwasanaethau deintyddol y GIG o fewn y Bwrdd Iechyd. O ganlyniad, mae’r bwrdd iechyd wedi bod yn llwyddiannus yn ennill cytundebau newydd yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i gefnogi’r cleifion hynny nad ydynt wedi...

Cwblhau Gorllewin Caerfyrddin erbyn diwedd y flwyddyn

BYDD gwaith yn ailddechrau yr wythnos hon ar ail gam cynllun trafnidiaeth Gorllewin Caerfyrddin a fydd yn costio £5 miliwn.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dod i gytundeb ynghylch caffael y darn allweddol terfynol o dir ac yn dweud y dylai'r cynllun gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Hefyd mae Gorchymyn Prynu Gorfodol wedi cael ei roi...

Y Cyngor yn buddsoddi miliynau mewn busnesau lleol

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin yn barod i fuddsoddi oddeutu £4 miliwn mewn busnesau lleol.

Mae'r cyngor yn lansio amrywiaeth o grantiau newydd sy'n ceisio cefnogi busnesau newydd a rhai presennol, ac ysgogi twf economaidd newydd ledled y sir.

Mae'r tîm Datblygu Economaidd yn gwahodd busnesau ac entrepreneuriaid, sefydledig a newydd, i weld a...

Agoriad swyddogol uwch-ysgol newydd Seaside

BYDD ysgol newydd Llanelli, gwerth £10.2 miliwn, sef Ysgol Pen Rhos, yn cael ei hagor yn swyddogol yr wythnos hon.

Yr ysgol newydd hon, yn ardal Seaside y dref, yw un o uwch-ysgolion newydd Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n cynnwys cyfleusterau addysg a hamdden modern i ddiwallu anghenion ei 420 o ddisgyblion yn ogystal â'r gymuned leol. Ariannwyd...

Cynnig gan y Cyngor i godi ymwybyddiaeth o dementia

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i roi mwy o gefnogaeth tuag at godi ymwybyddiaeth o dementia.

Bu'r Cynghorwyr yn trafod mater a godwyd gan y Cynghorydd Ken Lloyd, Gogledd  Caerfyrddin, sydd am i Sir Gaerfyrddin gael ei chydnabod yn sir sy'n cefnogi pobl â dementia.

Gofynnodd i'r Cyngor benderfynu pa gamau allweddol oedd yn ofynnol er...

Diweddariad ar gwasanaeth Tu-Allan-i-Oriau

RYDYM ar hyn o bryd yn profi prinder Meddygon Teulu i gynnal y gwasanaeth Tu Allan i Oriau yn Sir Gaerfyrddin dros nos heno. Bydd ymdrechion yn parhau tan y foment olaf un i lenwi’r sifftiau sydd wedi’u heffeithio, sydd heno a dros y nos yn Ysbyty Glangwili. Yn y cyfamser mae gwasanaethau eraill ar gael i’ch helpu os ydych yn sâl:

  • am wybodaeth a chyngor iechyd, yn cynnwys gwiriwr symptomau ar-lein, trowch at Galw Iechyd Cymru:www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk
  • ...