Lansio Ymgyrch Diogelwch Beiciau Modur yng Nghymru

MAE ymgyrch sydd wedi’i hanelu at leihau’r perygl o anafiadau difrifol a marwolaethau ar y ffyrdd sy’n gysylltiedig â beiciau modur yn cael ei chynnal yng Nghymru.

Wrth i’r tywydd wella, mae’r heddlu’n gweld mwy a mwy o feicwyr modur ar y ffyrdd, yn manteisio ar  lwybrau hardd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Powys a Sir Benfro.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog beicwyr modur i reidio’n ddiogel, ac mae’n rhybuddio y bydd mwy o ffocws ar feicio modur yn yr ardal tan fis...

Rhoi Harbwr Porth Tywyn yn nwylo’r Marine Group

MAE Harbwr Porth Tywyn bellach wedi'i roi yn nwylo diogel cwmni sy'n arbenigo mewn marinas er mwyn hwyluso'r gwaith o fuddsoddi yn yr harbwr a'i wella, a hynny fel rhan o gynlluniau i greu cyfleuster o safon ryngwladol ar gyfer perchnogion cychod ac ymwelwyr.

Mae'r Marine Group bellach ar y safle ar ôl cael prydles hirdymor gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae rhoi'r harbwr ar brydles i arbenigwyr ym maes marinas yn rhan o gynllun y Cyngor i sicrhau bod yr harbwr yn gynaliadwy yn yr hirdymor,...

Grŵp Cydweithredu Parc Howard

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Llanelli wedi sefydlu Cyd-bwyllgor i oruchwylio'r gwaith o ran rheoli Parc Howard a'r Amgueddfa ar y cyd.

Mae Grŵp Cydweithredu Parc Howard yn cynnwys 4 Cynghorydd o bob sefydliad ac mae'n dilyn penderfyniad gan Gyngor Tref Llanelli i ariannu 50% o gostau'r cyngor sir o ran cynnal y cyfleusterau o 1 Ebrill 2018.

<span...

Naws Garibïaidd mewn bwyty newydd yng Nghaerfyrddin

MAE pâr o Gaerfyrddin wedi gwireddu eu breuddwyd ar ôl 15 mlynedd, diolch i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Mae George a Jennifer Eltom wedi dod â naws Garibïaidd newydd i Lôn Jackson, Caerfyrddin yn sgil agor eu bwyty newydd yn ddiweddar, sef The Reef.

Mae'r bwyty newydd sy'n cynnig prydau Caribïaidd traddodiadol megis Cyw iâr Jerk a reis...

Grŵp Newydd Plaid Cymru yn bwrw gwreiddiau yn Llanelli

Bydd mudiad gwleidyddol newydd o fewn Plaid Cymru yn cymryd ei gamau cyntaf gyda chyfarfod yng Ngwesty'r Diplomat, Llanelli (Nos Fercher, Mawrth 28ain, am 7.30).

Neil McEvoy AC yw symbylydd y mudiad, er ei fod yn apelio yn erbyn y penderfyniad diweddar i'w diarddel o Blaid Cymru. Bydd Gwyn Hopkins, cyn Ysgrifennydd Plaid Cymru dros Etholaeth Llanelli, yn ymuno ag ef ar y llwyfan i draddodi ar hanes y blaid yn yr etholaeth ac ar bwysigrwydd...

Cynnal arolwg ar gyflwr y tir yn Heol Dyfnallt

MAE trigolion yn Heol Dyfnallt, Caerfyrddin, wedi cael gwybod y bydd gwaith tir ymchwiliol yn cael ei gynnal yn yr ardal dros yr wythnosau nesaf.

Roedd gwaith nwy yn arfer bod ar y safle cyn i dai gael eu hadeiladu yno. Roedd y gwaith nwy yn gwasanaethu Ysbyty Dewi Sant a chafodd ei ddymchwel yn 1938.

Mae'r Cyngor yn cynnal archwiliadau...

Dirwyo dyn am adael bag sbwriel

MAE dyn o Nantgaredig wedi cyfaddef iddo adael bag sbwriel du ar y llawr mewn safle ailgylchu yn Abergwili.

Cafodd Scott Clarkson ddirwy o £209 ar ôl i swyddogion gorfodi wneud archwiliadau.

Cafodd y dyn, 47 oed, hysbysiad cosb benodedig ond ni wnaeth unrhyw daliad ac yna, aeth yr achos i'r llys.

Rhoddwyd gorchymyn gan Lys Ynadon Llanelli i'r dyn, a blediodd yn euog drwy'r post, dalu...

Annog ffermwyr Cymru i fynychu gweithdai ymwybyddiaeth diogelwch fferm i leihau’r peryglon

DROS y deng mlynedd diwethaf, mae 388 o ffermwyr, aelodau o’u teuluoedd neu weithwyr fferm wedi cael eu lladd ar ffermydd Prydain, ac o’r rhain, roedd 38 ohonynt yng Nghymru. Mae miloedd mwy wedi dioddef anafiadau difrifol sy’n dal i gael effaith yn ddyddiol ac wedi newid bywydau am byth.

Mae Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru (WFSP), cydweithrediad rhwng pob un o’r sefydliadau allweddol sy’n cynrychioli amaethyddiaeth a diwydiannau cysylltiedig yng Nghymru, yn benderfynol o...

Cynllun i adeiladu 210 o dai newydd yn Noc y Gogledd

MAE’R Cyngor wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu 210 o dai ar hyd arfordir Llanelli.

Mae cyfle gan bobl i gael cipolwg am y tro cyntaf ar y cynlluniau ar gyfer y datblygiad arfaethedig newydd ar dir yn Noc y Gogledd.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ymarfer cyn ymgynghori i gasglu adborth ynghylch ei gynlluniau. Wedyn bydd yr adborth hwn yn cael ei grynhoi mewn adroddiad ymgynghori cyn cyflwyno cais cynllunio, a fydd yn ffurfio rhan o'r broses gynllunio.

Disgwylir i gais...

Dau aelod o staff nyrsio Hywel Dda wedi eu derbyn ar Raglen Ysbrydoli Gwelliant y Sefydliad Astudiaethau Nyrsio

MAE Hywel Dda yn falch iawn o gyhoeddi bod dau aelod o'n staff nyrsio sef Helen Furneaux, Arweinydd Tîm Ymwelwyr Iechyd a Sian Perry Uwch Brif Nyrs Gofal Ambiwladol Paediatreg, wedi'u derbyn i'r rhaglen fawreddog Ysbrydoli Gwelliant y Sefydliad Astudiaethau Nyrsio (_FoNS_).

Mae Ysbrydoli Gwelliant yn rhaglen newydd gyffrous, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Burdett dros Nyrsio, sy'n anelu at ddatblygu cymuned o Gymrodyr Gwelliant FoNS - arweinwyr clinigol gydag arbenigedd mewn hwyluso...