2nd July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Bil o bron i £500 am ollwng stwmpyn sigarét

MAE menyw o Lanelli wedi gorfod talu bron i £500 am ollwng ei stwmpyn sigarét ar reiliau.

Gorchmynnwyd i Daisy Marie Beck, o Faes Yr Haf yn y Pwll, dalu’r ffi gan Lys Ynadon Llanelli ar ôl iddi gael ei dal yn cyflawni’r drosedd gan swyddogion gorfodi y Cyngor.

Mewn erlyniad gan Gyngor Sir Caerfyrddin, dywedwyd wrth y llys y gwelwyd y fenyw, 22 oed yn smygu yng Ngorsaf Fysiau Llanelli ym Mhorth y Dwyrain ym mis Medi’r llynedd gan swyddogion a oedd ar batrôl. Gwelwyd Beck yn rhoi’r stwmpyn ar reiliau diogelwch cyn cerdded i ffwrdd tuag at siop Spar.

Aeth y swyddogion ati a chyflwyno hysbysiad cosb benodedig iddi. Er gwaethaf anfon negeseuon atgoffa ati, ni chafwyd unrhyw daliad ac aeth yr achos i’r llys.

Mae’n drosedd gollwng sbwriel a gallai methu â thalu’r ddirwy arwain at erlyn yr unigolyn yn llys ynadon lle gallai gael dirwy o hyd at £2,500.

Gwnaeth Beck gyfaddef i’r drosedd drwy’r post a chafodd ddirwy o £120. Mae’n rhaid iddi hefyd dalu £340.04 o gostau a gordal dioddefwr o £30.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae un weithred syml wedi costio’n ddrud i’r fenyw hon ac yn rhywbeth y gellid fod wedi’i osgoi petai hi wedi rhoi’r stwmpyn yn y bin. Nid oes esgus dros ollwng sbwriel a bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn cyflawni trosedd gan ein swyddogion yn gorfod wynebu’r canlyniadau. Mae gollwng sbwriel yn anharddu’r dirwedd ac yn costio llawer o arian i’r Cyngor – arian y gellid gwneud gwell defnydd ohono ar ein gwasanaethau rheng flaen.”

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: