5th July 2022

Llanelli Online News

Llanelli's First For Hyperlocal News

Arweinyddiaeth Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gynghrair rhwng Plaid Cymru a’r Grŵp Annibynnol

MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu ei arweinydd newydd fel rhan o gynghrair rhwng Plaid a’r Grŵp Annibynnol.

Cafodd y Cynghorydd Darren Price ei enwi fel Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Cabinet.  Mae’r Cyngh Price, sy’n aelod o grŵp Plaid Cymru, wedi gwasanaethu Cyngor Sir Caerfyrddin fel cynghorydd ar gyfer ward Gors-las ers 2012.

Mae arweinydd y Grŵp Annibynnol, Cyng Jane Tremlett, yn aelod o’r Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Pwysleisiodd yr arweinydd newydd yr angen i gydweithio gan ddweud:

“Dros y blynyddoedd nesaf rwy’n awyddus iawn i ymgysylltu’n rheolaidd ag aelodau o ochr arall y siambr, er mwyn trafod eu syniadau a’u pryderon, ac er mwyn cydweithio er lles pawb.”

Mae pum aelod o’r weinyddiaeth flaenorol wedi cadw eu seddi ar y Cabinet gyda phum aelod newydd wedi’u cyhoeddi heddiw.

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi – Y Cynghorydd Linda Evans

Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a’r Gweithlu – Y Cynghorydd Philip Hughes

Aelod Cabinet dros Adnoddau – Y Cynghorydd Alun Lenny

Aelod Cabinet dros Faterion Gwledig a Pholisi Cynllunio – Y Cynghorydd Ann Davies

Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd – Y Cynghorydd Aled Vaughan Owen

Aelod Cabinet dros Wasanaethau Trafnidiaeth, Gwastraff a Seilwaith – Y Cynghorydd Edward Thomas

Aelod Cabinet dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth – Y Cynghorydd Gareth John

Aelod Cabinet dros Addysg a’r Gymraeg – Y Cynghorydd Glynog Davies

Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Y Cynghorydd Jane Tremlett

Dywedodd y Cynghorydd Darren Price, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Fel Gweinyddiaeth rydym am fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng costau byw, adfywio economi a chanol trefi ein sir, darparu tai o ansawdd da, codi safonau addysgol, sicrhau cymorth gofal cymdeithasol i’r rhai mwyaf agored i niwed, gwella trafnidiaeth gyhoeddus, gweld strydoedd glanach a darparu gwasanaethau cyngor effeithiol o safon. Mae’r cyngor eisoes wedi bod yn gwneud llawer iawn o waith yn y meysydd hyn a’r dasg i ni nawr yw adeiladu ar y sylfeini cadarn hynny a gwireddu ein huchelgeisiau ar gyfer Sir Gâr.”

English English Polish Polish Romanian Romanian Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Welsh Welsh
You are in breach of copyright
%d bloggers like this: